Trajnim me Eksperte te Ekonomise per TVSh dhe Fiskalizimin

Workshop-e në kuadër të projektit EEN në ambientet e CCIT

Trajnim me Eksperte te Ekonomise per TVSh dhe Fiskalizimin

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane do të vijoje me organizimin e Trajnimeve duke u rikthyer me:


Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë

Fiskalizimi. Fatura dhe Sistemi i Monitorimit të Qarkullimit.

13-14 Korrik

16:00-19:00

Objekti i trajnimit

 

Në trajnim do të trajtohen temat lidhur ligjin Nr 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në RSH”, i ndryshuar, dhe ligjit Nr. 87/2019 “Për Faturën dhe Sistemin e Monitorimit të Qarkullimit”

 

I. PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR

Konceptet lidhur me veprimtarine ekonomike të pavaruar.
Personi i tatuesheëm kuptimi.
Furnizimi i mallrave dhe i shërbimeve dhe furnizimet e përzjera
Momenti lindjes së të drejtës zbritjes së kësaj TVSH-je, për personin që ushtron të drejtën e zbritjes. plotesimi i kushteve te zbritjes se tvsh, kushti formal, kushti kohor, dhe kushti thelbësor.
Shërbime të kryera kundrejt pagesës prej një personi të tatueshëm, si pjesë e veprimtarisë së tij ekonomike.
Vendi i furnizimit te sherbimeve.Sherbimet me jashte.
Kufizimet e te drejtes se zbritjes se TVSH-se, plotesimi i kushtet i zbritjes se tvsh, kushti formal, kushti kohor, dhe kushti thelbësor.
Ribursimi kuptimi . E drejta e presonit te tatueshem per ribursim.
Deklarimi i transaksioneve ne librat e blerjes,shitjes e formularin e deklarimit te TVSH-se.
Regjimet e vecanta te TVSH
Shembuj per te gjitha rastet

 

II. FISKALIZIMI. FATURA DHE SISTEMI I MONITORIMIT TË QARKULLIMIT

Fusha e veprimit
Tatimpaguesit që duhet të lëshojnë faturë të fiskalizuar
Tatimpaguesit që përjashtohen nga detyrimi për të lëshuar faturë
Si leshohet fatura nga blersi ne kuader te fiskalizimit (vetefaturimi)
Si leshohet fatura vetefurnizuese (autoftaura)
Si leshohet fatura autongarkese (reverse charge)
Leshimi i faturave per furnizime në rastin e telekomunikacionit, transmetimit dhe shërbimeve elektronike për persona të patatueshëm,
Apikimi i notes se kreditit dhr debitit te fiskalizuar
Fiskalizimi i fatures se importit dhe eksportit
Regjistrimi i faturave te fiskalzuara në librin e shitjes dhe librin e blerjes
Pranimi i fatures se fiskalizuar nga bleresi. Kur konsiderohet fatura e paranuar
Procedura e leshimit te faturave per akomodimin në hotel i cili ka edhe një restorant, SPA, klub nate etj.

Pjesëmarrësit në trajnim do të inkurajohen të diskutojnë raste praktike mbi të cilët ato kanë njohuri , apo të diskutojnë mbi probleme që mund t’i lindin atyre për shkak të politikave tatimore ose të administrimit të tatimeve përkatëse.

 

Lektore

Arben Hasani ka një eksperiencë të konsoliduar të legjislacionit tatimor ne Shqipëri , interpretimin e ligjeve fiskale dhe tvsh, nje këshillues i klientëve vendas dhe të huaj .
Pergjegjes i TVSh ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve.
Ai gjithashtu ka qenë i përfshirë në projekte të ndryshme me dhënien e konsulencës fiskale mbi çështje lidhur me tatimet e korporatave, procedurat tatimore, TVSH-në, tatime të tjera direkte dhe indirekte
Ka eksperience ne Trajnime qe nga Viti 2017, ne fushen e Trajnimeve qe lidhen me ndryshimet ligjore ne drejtorine rajonale.
Ka zhvilluar dhe shume Trajnime me Studion Private Parid.
Gjithashtu, ajo ka ofruar shërbime të kontabilitetit, këshillimeve tatimore dhe taksave si dhe mbështetje të plotë për kompani të ndryshme gjatë procedurave të rimbursimit të TVSH-së, kontrolleve tatimore dhe proceseve gjyqësore.

 

Afati i Aplikimit
12 Korrik

 

Per me shume informacion, ju lutem plotesoni Fomularin bashkangjitur.

Formular Aplikimi Tvsh Fiskalizim

Per me shume informacion, ju lutem na kontaktoni:

Me respekt

Ajsela TELI
Drejtuese e Trajnimeve
Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane
Rruga e Kavajes, Bld 2/2
1001 Tirana, Albania
Tel: +355 (0) 45 800 934 | Cel: +355 69 9712964
E-mail: ajsela_teli@cci.al| Web: www.cci.al

Share this post