Projekte te DHTIT

Projekte

Gjatë këtyre viteve, DHTI-Tiranë ka menaxhuar më shumë se 25 projekte, të zbatuara kryesisht në bashkëpunim me partnerë nga vendet e BE-së, programet Interreg, Erasmus, Cosme etj. Fokusi është mbështetja e sipërmarrjes, konkurrueshmëria, ngritja e kapaciteteve, përcjellja dhe asimilimi i modeleve/praktikave më të mira etj.

Fokusi ynë është mbështetja e sipërmarrjes. DHTIT si partneri juaj ofron një dinamikë “burimesh”, përvojë, mjete dhe metodologji të nevojshme për menaxhimin e projekteve që nga fillimi deri në fund të tij, si dhe mjete praktike të nevojshme për zbatimin me sukses të tyre. DHTIT me përvojën e saj të pasur mund të kontribuojë në qëndrueshmërinë dhe ndikimin e projektit, duke angazhuar palët e interesuara, si dhe duke krijuar sinergji.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë është cilësuar si një ndër partneret më të suksesshme në programin Interreg Itali-Shqipëri-Mal i Zi.

BRE, projekt i udhëhequr nga DHTIT,  ndërtoi një regjistër të Përbashkët Biznesi ndërmjet 3 vendeve, Itali-Shqipëri-Mal i Zi.

Ky projekt, nën udhëheqjen e DHTIT si partner kryesor është konsideruar “BEST PRACTICE” dhe kishte si snynim forcimin e bashkëpunimit dhe konkurrencës së bizneseve të vogla e të mesme mes vendeve partnere.

EEN – Enterprise Europe Network (Rrjeti Evropian i Ndërmarrjeve) është një instrument i rëndësishëm në strategjinë e BE-së, i cili sjell së bashku rreth 600 organizata mbështetëse të biznesit nga më shumë se 60 vende të botës,  me qëllim suportin për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme mbi mundësitë e të bërit biznes në Tregun e Përbashkët të BE-së.

DHTIT, si partner zbatues shqiptar pati si synim dhe objektiv ofrimin e mbështetjes dhe ndihmës për SME-të vendase në kërkim të tregjeve të reja dhe partnerëve të fuqishëm nëpër botë.