Rekrutimi e seleksionimi i punonjësve ( Menaxhimi i Burimeve Njerëzore )

Data: 18 Tetor  2019 Ora: 09:00-17:00 Objektivat  dhe cfarë do trajnohet? Moduli “REKRUTIMI si pjesë strategjike e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore “– Tema të lidhura me efektivitetin dhe njerezit në biznes “është nje 12-orësh interaktivitet grupi ne forma pune të leksionit alternativ, konsultës së drejtpërdrejtë personale, (vete)testimit online dhe te drejtperdrejte gjate trajnimit; punës në…

Marketingu Dixhital

Data: 8-9 Tetor 2019 Orari: 09:30-13:30 Marketingu Dixhital eshte programi me i vleresuar qe CCIT ofron per sipermarrjen. Nisur nga nevojat e komunitetit te biznesit, sugjerimet dhe kerkesat e pjesemarresve te ketij programi kete here ky trajnim trajton si fillim procesin e dixhitalizimit qe eshte duke ndodhur ose duhet te ndodh ne cdo kompani. Trajnimi do…

SHITJA NEPERMJET EKIPIT

Data : 18-19 Qershor Ora : 09:30-13:30 OBJEKTIVI Te udhezoje pjesemarresit te fokusohen ne maksimizimin e aftesive te grupeve te tyre qe te arrijne rezultate te kenaqshme. PËRSHKRIMI I PROGRAMIT Ky program fokusohet ne ndarjen e keshillave praktike dhe taktikave te ndryshme qe mund te ndihmojne menaxheret e shitjeve te krijojne dhe menaxhojne ekipe te…

Përfitimet dhe implikimet nga auditimi i SME-ve

Datat: 17-18 Shtator Ora: 09:30-13:30 OBJEKTIVI 1. Të evidentohet se si auditimi i brendshëm mund të rrisë efikasitetin e brendshëm dhe të jashtëm të SME-ve; 2. Të përcaktohet se si ndikon auditimi i jashtëm në rritjen e përputhshmërinë financiare dhe ligjore të SME-ve; 3. Të përcaktohet ndikimi i funksionit të auditimit të brendshëm në shërbimet…

Ftese per bashkepunim me Bizneset Austriake dhe Trajnime ne Menaxhim Biznesi

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (CCI Tirana), në bashkëpunim me Dhomën Austriake të Tregtisë (WIFI INTERNATIONAL), vijon organizimin e Projekteve “WIFI” –AUSTRIA, në Menaxhimin e Sipermarrjes Bashkëpunim me Bizneset Austriake sipas fushave që keni interes Ky ëshë viti i 10 º i organizimit te ketyre kurseve trajnimi i cili ka rezultuar me shumë sukses në ngritjen profesionale…

Vlerësimi i Performancës në Punë ( Menaxhimi i Burimeve Njerëzore )

Lektore: Ph.D. Elida Motro-Iljazi Data: 22 Nentor 2019 Ora: 09:00 – 17:00 OBJEKTIVAT DHE ÇFARË DO TRAJNOHET Kursi “Sistemi i Vleresimit te Punes  “është nje modul 8-12-orësh interaktiviteti grupi ne seminar dhe 12-orësh interaktiviteti one-to-one online me slot-e te personalizuara sipas kerkesave gjate muajit pasardhes. Fushat ku do të fokusohet janë Burimet Njerezore  dhe Performanca…

Kurs Anglishte Komunikimi

Anglishte Komunikimi për Profesionistët e Biznesit Kohëzgjatja 3 Qershor – 24 Korrik 2019 Vendi: Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë OBJEKTIVI I KURSIT Ky është një kurs trajnimi i fokusuar në Anglishte Komunikimi për profesionistët e rinj, dhe ata me eksperiencë. Kursi përfshin 48 tematika të ndryshme që përballen profesionistët e biznesit. Metoda e testuar nga ne…

Networking – Rrjetëzim, Lidhjet dhe Marrëdhëniet e Bizneseve

Lektore: Prof. Asoc. Dr Nevila Xhindi  Data: 30 Prill Ora: 09:00 – 17:00 OBJEKTIVI 1.            BIZNESET-të njohin rëndësinë e lidhjes dhe krijimit të marrëdhënieve të qëndrueshme me aktorë dhe partnerë lokalë, kombëtar apo ndërkombëtar. 2.            Identifikimi, kategorizimi dhe prioritizimi midis shumë palëve të interesuara që veprojnë në nivel lokal dhe kombëtar me të cilët BIZNESET-të…

Analiza e Performancës Financiare

Lektore: Dr. Rinald Muça Data: 23-24 Prill 2019 Ora: 09:00-13:30 QËLLIMI I MODULIT Moduli synon t’iu transmetojë menaxherëve dhe specialistëve të sektorit privat dhe publik njohuritë e nevojshme në fushën e analizës së performancës financiare të entiteteve ekonomike. Njohuritë që jep ky modul janë të mjaftueshme për t’i bërë pjesëmarrësit të aftë për të kuptuar konceptet…