Workshop ne kuadër te projektit Econautinet Plus si pjesë e programit Interregeg V-B Adriatic-Ionnian Adrion Programme 2014-2020

Workshop ne kuadër te projektit Econautinet Plus si pjesë e programit Interregeg V-B Adriatic-Ionnian Adrion Programme 2014-2020

Workshop ne kuadër te projektit Econautinet Plus si pjesë e programit Interregeg V-B Adriatic-Ionnian Adrion Programme 2014-2020

Në kuadër të programit INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Tiranës organizoi në datën 28.04.2022 në ambjentet e Hotel Tirana International një seminar informues me grupet e interesit për projektin “ECO-NautiNET Plus” “Network’s support for SMEs in the Nautical sector of the Adriatic-Ionian Region”. Ky projekt është vazhdimësi e projektit @Econautinet i cili pati një impakt të gjerë në opinionin publik mbi risitië e inovacionit përsa i përket industrisë së ndërtimit të anijeve dhe më gjerë.

Përgjatë këtij takimi të pare me grupet e interesit të projektit Econautinet Plus u diskutua mbi detyrat dhe objektivat e Dhomës se Tregtisë dhe industrisë së Tiranës, në mënyrë që realizimi i tij të ketë një impakt sa më të gjerë dhe të realizohet brënda afateve të vendosura. Gjatë takimit të zhvilluar u bë prezantimi I partnerëve bashkë me personat të cilët do të jenë të angazhuar për implementin e këtij pojekti, si edhe u bë  përmbledhje e suksesit të zbatimit të fazës së parë të projektit.

Share this post