“Vlerësim i impaktit të pandemisë COVID-19 mbi Biznesin në Shqipëri”

“Vlerësim i impaktit të pandemisë COVID-19 mbi Biznesin në Shqipëri”

I nderuar Sipërmarrës,

Situata aktuale e emergjencës shkaktuar nga Covid-19, ka patur ndikim të paprecedentë në ekonominë e vendit, vecanërisht në aktivitetin e biznesit.

Në përgjigje të situatës dhe me synim, evidentimin urgjent dhe sa më gjithëpërfshirës të problematikave më madhore të biznesit, Sekretariati i Këshillit të Investimeve ju fton të merrni pjesë në anketën:

Link i pyetësorit:

Afati për plotësimin e tij: 19 prill 2020.

*Anketa është anonime dhe konfidenciale.*

Gjetjet, sugjerimet apo rekomandime të mundshme të rezultuara nga ky pyetësor do t’i paraqiten Qeverisë Shqiptare nëpërmjet Këshillit të Investimeve.

Gjithashtu, në përgjigje të situatës së krijuar nga COVID-19, Sekretariati ka përgatitur një përmbledhje të akteve ligjore dhe nënligjore për masat konkrete të marra, veçanërisht atyre që ndikojnë biznesin. Shkarko:.

Për përditësime të tjera na ndiqni në www.investment.com.al, ose në rrjetet socialet: Keshilli Investimeve (Facebook), Albania Investment Council (LinkedIn), ALInvestCouncil (Twitter).

Nëse hasni vështirësi në plotësimin e pyetësorit apo keni paqartësi ligjore apo rregullatore, na kontaktoni nëinfo@investment.com.al.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.

Me respekt,

Sekretariati i Këshillit të Investimeve

Adresa:  Blvd. “Dëshmorët e Kombit”

                    Tirana, Albania

e-mail:      info@investment.com.al

website:   www.investment.com.al

Facebook @Albania Investment Council

LinkedIn  @Albania Investment Council

Twitter     @ALInvestCouncil

Funded by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) & Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

*****

Këshilli i Investimeve është një platformë e mbështetur nga Qeveria Shqiptare, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO) për të nxitur dialogun publik – privat në kuadër të përmirësimit të klimës së investimeve në vend. Këshilli i Investimeve trajton shqetësimet kryesore të biznesit duke dhënë rekomandime direkte dhe praktike për Qeverinë për ndërhyrje ligjore dhe institucionale për të përmirësuar klimën e të bërit biznes.

Nga krijimi i tij në Prill 2015, Këshilli i Investimeve ka zhvilluar 19 mbledhje ku ka trajtuar problematikat e biznesit mbi Kontrollin Tatimor, Informalitetin dhe Sektorin Bujqësor, Zgjidhja e Mosmarreveshjeve me Administratën Publike, Incentivat për Investime, Rimbursimi i TVSH-së. etj. Për më shumë informacion, vizitoni faqen tonë të internetit, www.investment.com.al.

Share this post