Trajnim “Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë TVSH”, 19-20 Tetor

Trajnim "Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë TVSH", 19-20 Tetor

Trajnim “Tatimi mbi Vlerën e Shtuar në Republikën e Shqipërisë TVSH”, 19-20 Tetor

Objektivi

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Zbatimin e Ligjit mbi TVSH ne kuadrin e Fiskalizimit. Lidhja e tyre e drejteperdrejte e Fiskalizimit dhe TVSH.. Zbatimi në praktikë i lidhur me problematikat që hasin më shpesh bizneset në aktivitetin e tyre.

 

Përshkrimi i Programit

Programi do të mbështetet në ligjin nr. 92/2014, date 24.07.2014 per Tatimin mbi Vleren e Shtuar ne Republiken e Shqiperise i ndryshuar

 

  1. Kush janë përfituesit

Personat juridike dhe fizike qe jane tatimpagues te tatimit mbi fitimin, ne perputhje me ligjin “Per tatimin mbi te ardhurat

Personat juridike dhe fizike te cilet jane tatimpagues te tatimit te thjeshtuar te fitimit per bizneset e vogla, ne perputhje me ligjin “Per sistemin e taksave vendore”

Persona juridike dhe fizike, pavaresisht nga forma e tyre organizative, perfshire OJF, njesite e zbatimit te projektit, organet publike qendrore dhe lokale, organizatat politike dhe organet e tjera te ngjashme, te cilet kryejne veprimtari ekonomike ne perputhje me ligjin  “Per tatimin mbi vleren e shtuar ne RSH”

Cdo person juridik ose fizik, resident ose jorezident, pavaresisht nga forma organizative, kur I dorezon mallra ose sherbime organeve publike

Personat juridike dhe fizike jo rezidente qe I nenshtrohen tatimeve ne RSH, vete ose permes nje perfaqesuesi tatimor

 

  1. Metodologjia
  • Zbatimi i legjislacionit nëpërmjet diskutimit të rasteve konkrete në praktikë

Trajnuesi : Arben Hasani

 

  1. BIO

Arben Hasani  ka një eksperiencë të konsoliduar të legjislacionit tatimor ne Shqipëri , interpretimin e ligjeve fiskale dhe tvsh, nje  këshillues i  klientëve vendas dhe të huaj .

Pergjegjes i TVSh ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve.

Ai  gjithashtu ka qenë i përfshirë në projekte të ndryshme me dhënien e konsulencës fiskale mbi çështje lidhur me tatimet e korporatave, procedurat tatimore, TVSH-në, tatime të tjera direkte dhe indirekte

Ka eksperience ne Trajnime qe nga Viti 2017, ne fushen e Trajnimeve qe lidhen me ndryshimet ligjore ne drejtorine rajonale.

Ka zhvilluar dhe shume Trajnime me Studion Private Parid.

Gjithashtu, ajo ka ofruar shërbime të kontabilitetit, këshillimeve tatimore dhe taksave si dhe mbështetje të plotë për kompani të ndryshme gjatë procedurave të rimbursimit të TVSH-së, kontrolleve tatimore dhe proceseve gjyqësore.

 

  1. Pagesa

Pagesa per kete Kurs do te jete 60 Euro

 

  1. Afati I Aplikimit

Afati i fundit i aplikimit eshte me date 19.10.2019

 

  1. Kohezgjatja

Data 19-20 Tetor

Ora: 16:00-19:00

Info (Per ata te cilet nuk kane mundesi ne keto orare, mund ta organizojme dhe gjate dites)

Trajnimi do te zhvillohet tek Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane.

Ne varesi te kerkesave tuaja, Trajnimi do te organizohet paralelisht dhe online,

 

Programi mbi Trajnimin e TVSH

Formular Aplikimi TVSH

 

 

Ajsela TELI

Drejtuese e Trajnimeve

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tirane

Rruga e Kavajes, Bld 2/2

1001 Tirana, Albania

Tel: +355 (0) 45 800 934 | Cel: +355 69 9712964

E-mail: ajsela_teli@cci.al| Web: www.cci.al

 

Share this post