Trajnim me Ekspertë të Ekonomisë në Procesin e Fiskalizimit Procedurat Tatimore, TVSH

Trajnim me Ekspertë të Ekonomisë në Procesin e Fiskalizimit Procedurat Tatimore, TVSH

Trajnim me Ekspertë të Ekonomisë në Procesin e Fiskalizimit Procedurat Tatimore, TVSH

Nisur nga kerkesat e bizneseve , anetare te Dhomes mbi Ndryshimet e Fundit Legjislative,  Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane organizoi gjate periudhes qershor-korrik me sukses Trajnimet mbi:

  1. Trajnim mbi Procesin e Fiskalizimit  “Per faturen dhe sistemin e monitorimit te qarkullimit”
  2. Procedurat Tatimore
  3. Ligjin e ri te TVSh te ndryshuar

 

Keto  programe trajnimi permbanin informacion te detajuar ne lidhje me procesin e Fiskalizimit, hapat dhe proceduren qe duhet te ndjekin tatimpaguesit te cilet kane detyrim leshimin e Fatures. Trajnimi bazohej në ligjin Nr. 87/2019 “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të  qarkullimit” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore në zbatim të tij. U trajtuan te gjitha  konceptet e reja në lidhje me Faturën, si dhe zbatimi në praktikë nëpërmjet demonstrimit konkret, me qëllim finalizimin me sukses të kësaj reforme të nisur.

Programi u beshtet po ashtu  në ligjin nr. 92/2014, date 27.07.2014 per Tatimin mbi Vleren e Shtuar ne RSH i ndryshuar

Dhe ligjin  Nr 8438.28.12 1998 Per tatim mbi te ardhurat i ndryshuar

Pjesemarres ishin perfaqesues te bizneseve te medha dhe SME

LEKTORE: Eksperte te Ekonomise me nje eksperience te gjere , ne fushen e ekonomise dhe ne sherbimin e Tatim Paguesve.

Artur Papajani

Rozana Celmeta

Arben Hasani

Dhoma e Tregtise do te vijoje perseri organizimin e ketyre Trajnime ,ne veprimtarite ekonomike te ushtruara ne RSH, ne periudhen Shtator

 

Per me shume informacion ju lutem na kontaktoni:

 

Ajsela TELI

Drejtuese e Trajnimeve

Dhoma e Trgtise dhe Industrise, Tirane

Rruga e Kavajes, Bld 2/2

1001 Tirana, Albania

Tel: +355 (0) 45 800 934 | Cel: +355 69 9712964

E-mail: ajsela_teli@cci.al| Web: www.cci.al

Share this post