Trajnim: “Instrumentat financiare te BE-se per NVM-te ne Shqiperi”

Trajnim: “Instrumentat financiare te BE-se per NVM-te ne Shqiperi”

Trajnim: “Instrumentat financiare te BE-se per NVM-te ne Shqiperi”

Lektore:     Znj. Ornela Cuci dhe Znj. Jonida Naska

Data:          18-19 maj 2017

Orari:          16:00- 20:00

Objektivi

Njohja me programet e BE mbi financimin dhe permiresimin e aksesit ne instrumentat e financimit nga ana e Nderrmarjeve te Vogla dhe te Mesme ne Shqiperi.

Objektiva specifike:

 • Rritja e aksesit ne financime dhe permiresimi i aksesit ne tregje te NVM-ve.
 • Promovimi i forcimit te konkurreshmerise dhe qendrueshmerise se NVM-ve.

Përshkrimi i Programit

Trajnimi do te organizohet sipas programit te meposhtem:

 • Njohja e Ndermarrjeve te Vogla dhe Mesme ne Shqiperi me Programet e BE-se, Horizon 2020, Programi Cosme, Programin IPA, Erasmus for Entrepreneurs.
 • Cilat jane shtyllat e financimit te Programeve te BE-se per NVM-ve.
 • Sektoret qe financojne Programet e BE dhe menyrat e financimit te NVM-ve
 • Plani i veprimit mbi konkurrueshmerine 2020 dhe edukimi mbi sipermarrjen.
 • Rrjeti Europian i Ndërmarrjeve ose EEN, Enterprise Europe Network mbi mbështetjen dhe zhvillimin e sektorit të biznesit.
 • Strategjia e Aplikimit, kriteret e vleresimit dhe kushtet e aplikimit.
 • Hapat konkrete te aplikimit  te NVM ne Programet e Financimit te BE-se.
 • Shembuj dhe praktika te mire te aplikimit ne Programet e Be-se.
 • Diskutime dhe rekomandime perfundimtare te trajnimit.

Kush janë përfituesit

 • Ndermarrjet e Vogla dhe te Mesme ne Shqiperi.
 • Institucione publike dhe private te cilat zbatojne instrumentat ekonomiko-financiare.
 • Institucionet Arsimore te interesuara mbi Programet mbeshtetese te BE-se.
 • Shoqatat e Biznesit qe operojne ne Shqiperi.
 • Organizatat e Shoqerise Civile me baze komunitare dhe fokus zhvillmin socio-ekonomik lokal.
 • Individe dhe specialiste ne fushen e ekonomise, financave dhe marredhenieve nderkombetare.

Metodologjia

Ky trajnim parashikohet te jete 2 ditor i strukturuar sipas programit te paraqitur dhe duke synuar pjesmarrjen maksimale te bizneseve te interesuara ne instrumentat e financimit te BE-se.

Modeli i trajnimit do te jete trajnim ne grupe te perfaqesueseve te NVM-ve ne Shqiperi ne nje qasje ku trajnuesit dhe pjesmarrësit do të ndajnë në grup shembujt dhe eksperiencat e tyre konkrete. Do perdoren raste konkrete mbi strategjite e aplikimit ne Programet e BE-se, Horizon 2020, Programi Cosme, Programin IPA, Erasmus for Entrepreneurs.

Ky trajnim synon zhvillimin e njohurive, zotesive dhe qendrimeve, nje perpjekje per te lehtesuar nxenien e kompetencave te lidhura me aplikimin ne Programet e BE me qellim permiresmin e situates financiare dhe aksesit  ne tregje te NVM ne Shqiperi.

Perfitimet e shumta qe sjell trajnimi shtrihen ne nivele te ndryshme si lokale dhe kombetare, por dhe organizative dhe individuale.

Rritja e produktivitetit individual dhe organizativ eshte nje nga efektet kryesore qe ky trajnim do te arrije. Trajnuesit pjesmarres kane eksperience te gjate mbi perdorimin dhe zbatimin e instrumentave financiare te BE-se.

Instrumentat metodike qe do te perdoren ne trajnim jane gjitheperfshirese dhe bazohen ne te mesuarit ne grup por dhe te mesuarit e personalizuar per tema te vecanta te trajnimit duke synuar nivelin optimal te pritshmerive.

Elemente te vecante te programit te planifikuar ne zbatimin e trajnimit, bazohen dhe ne karakteristikat individuale te pjesmarresve te NVM sipas sektoreve ku shtrijne aktivitetin e tyre duke sigururar suksesin dhe feedback e duhur ne perfundim te tij.

PROGRAMI

Dita 1.

Tema 1: Njohja e Ndermarrjeve te Vogla dhe Mesme ne Shqiperi me Programet e BE-se, Horizon 2020, Programi Cosme, Programin IPA, Erasmus for Entrepreneurs.

Tema 2: Cilat jane shtyllat e financimit te Programeve te BE-se per NVM-ve.

Tema 3: Sektoret qe financojne Programet e BE dhe menyrat e financimit te NVM-ve

Tema 4: Plani i veprimit mbi konkurrueshmerine 2020 dhe edukimi mbi sipermarrjen.

Tema 5: Rrjeti Europian i Ndërmarrjeve ose EEN , Enterprise  Europe Network mbi mbështetjen dhe zhvillimin e sektorit të biznesit.

Dita 2

Tema 1: Strategjia e Aplikimit, kriteret e vleresimit dhe kushtet e aplikimit.

Tema 2: Hapat konkrete te  aplikimit  te NVM ne Programet e Financimit te BE-se.

Tema 3: Shembuj dhe Praktika te mire te aplikimit ne Programet e Be-se.

Tema 4: Diskutime dhe rekomandime perfundimtare te trajnimit.

 

Lektoret: Znj. Ornela Cuci dhe Znj. Jonida Naska

Znj. Ornela Cuci, mban pozicionin e Drejtorit Ekzekutiv te UET Enterprise. Kordinatore kombetare prane zyres se Kryeministrit për cështjet e trajtimit te mbetjeve te ngurta prej Tetorit 2016, dhe me nje eksperience te gjate ne menaxhimin e projekteve dhe programeve europiane si NEXT, IPA CBC Adriatic, INTERREG CBC Greqi-Shqipëri, Projektit të BE-së “NET – Routes”etj.

Ekspert i pavarur, inxhinier i licensuar nga Ministria e Mjedisit për çështjet e mjedisit, ne vlerësimin e ndikimit në mjedis, auditimit mjedisor, ekspertizë për ceshtjet mjedisore, zhvillimin rural, legjislacionin mjedisor. Znj. Cuci eshte licencuar nga QKR, NIPT L23415602U. “Për hartimin e raporteve për vlerësimin e ndikimit në mjedis, auditimit mjedisor, ekspertizës të projektimit për problemet mjedisore si ekspert për të vlerësuar raportin e ndikimit në mjedis ose rezultatet e një auditimi”

Znj. Jonida Naska, diplomuar ne Sociologji, Fakuleti I Shkencave Sociale ne 2001. Kryer studimet pasuniversitare te thelluara ne Marredhenie Nderkombetare ne Universitetin e Studimeve te Firences, 2008. Aktualisht ndjek Ciklin e trete per Doktorature ne Sociologji, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti I Tiranes.

Punon si koordinatore projektesh prane UET Enterprise dhe Lektore e jashtme prej vitit 2012 ne Lenden e Sociologjise se Pergjithshme, Sociologjise Gjinore dhe Sociologjise se Shendetit ne Universitetin e Tiranes dhe Universitetin e Mjekesise.

PAGESA:
Tarifa e pjesëmarrjes në trajnim është 75 Euro, ku përfshihen të gjitha materialet e punës dhe çertifikata në fund të trajnimit.
Për anetarësine e DHTIT ky trajnim kushton 20% me pak nga vlera standarte.

Për tu regjistruar plotësoni formularin e aplikimit përpara datës 15 maj 2017 ne adresen e meposhtme:

Znj.Ornela Sulce / Kordinatore Trajnimesh

Tel:  + 355 (0) 45 800 934

Cel: + 355 (0) 69 554 2443

E-mail: ornela_sulce@cci.al

Share this post