Thirrje interesi projekti BRE

Thirrje interesi projekti BRE

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “BRE” – (code.no. 230) financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020″.

Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020 “BRE” / 1st call for standard project /code. 230/ Order No. 10 Prot., date 06-04-2018 

Ne kuader te partneritetit ne projektin “BRE”, financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020″. dhe me kod 230, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranëshpall thirrjen e tenderit per ekspertizen e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

Ekspertizë e jashtme për organizimin e 3 Tryezave te rrumbullaketa, promovimin e platformes, trjnimin dhe kurset e trajnimit per puninjesist e DHTIT dhe perfituesut si edhe dizenjimin e 5 webinareve”

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje dhe duhet te permbaje:

1.      Udhezime mbi tenderin dhe njoftimi i kontrates

2.      Draft Kontrate Marreveshjeje dhe Kushte te vecanta me anekset perkatese

3.      Kushte te pergjithshme per kontratat e sherbimit

4.      Termat e References

  1. Metodologjia e organizimit
  2. CV e aplikantit ne tender ose Eksperti kyc (perfshire modeli per paraqitjen e listes se eksperteve dhe CV se tyre)

7.      Buxheti  (sipas modelit te dhene)

8.      Formulare dhe dokumenta te tjere suportues

Informacione te tjera Other information:

·         Tabela e perputhjes Administrative

·         Tabela e Vleresimit

·         Formati i aplikimit ne tender

Per me shume detaje per procedura te  tenderimit te ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve te PRAG dhe anexeve te tij te cilat mund ti shkarkoni ne adresen e meposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:                          

Aplikimet duhet te jene ne anglisht dhe te permbajne, nje oferte teknike dhe nje oferte financiare, e cila duhet te dorezohet ne zarfa te ndara dhe te permbaje nje pale dokumenacion te shenuar si “Origjinal “ dhe nje kopje e shenuar “Kopje”.

Kandidatet e interesuar jane te ftuar te dorezojne aplikimet e tyre ne nje zarf te mbyllur ku te specifikohet:

a)    Adresa e aplikantit te interesuar ;

b)   Kodi i references per proceduren e siperpemendur te tenderit

c)    Fjalet  ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dhe ekuivalentja fraze ne shqip “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit”

d)    Emri i shoqerise se interesuar.

Per projektinBRE”, ne adresen e meposhtme :

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë

Rruga e Kavajes, Ndertesa 2. Hyrja 2 , Tirane 1001

Tel/Fax: Tel: +355 45 800 932

E-mail: cci.tirana@cci.al

Aplikimet pranohen deri me 15.06.2018 , brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati.

Per me shume informacion mbi dosjen e plote te tenderit si dhe kerkesave dhe afatevete kohezgjatjes se kontrates, referojuni Termave te References se publikuar ketu ,apo kerkoni nje informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresen elektronike te dhene me siper. 

Dokumentat :

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/11.b8i1_annexvbudgetglobal_en-BRE-.doc

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/a14_declaration_honour_en.BRE-.doc

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Aplication-format-BRE-.doc

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8h_annexivexperts_3-BRE-.doc

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8j1_annexvifif_en-BRE-.pdf

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8j4_annexvilefcompany_en-BRE-.pdf

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Contract-Notice-BRE-.doc

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Draft-Contract-BRE-W.doc

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Evaluation-Grid-BRE-.docx

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Instruction-to-Tenderer-BRE-.doc

Share this post