Thirrje interesi për ekspertizën e jashtme për suport në organizimin e eventit të komunikimit në Tiranë, projekti “SCOPE”

Thirrje interesi per Ekspertizën e jashtme për suport në organizimin e eventit të komunikimit në Tiranë, projekti "SCOPE"

Thirrje interesi për ekspertizën e jashtme për suport në organizimin e eventit të komunikimit në Tiranë, projekti “SCOPE”

Ne kuader te partneritetit ne projektin “SCOPE”, “Shërbime të përbashkëta të transportit të mallrave duke lidhur transportuesin dhe operacionet e transportit,  financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020“,  Dhe me kod 2381, Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane, shpall thirrjen e tenderit per ekspertizen e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

 “Ekspertizë e jashtme për suport në organizimin e eventit të komunikimit në Tiranë.”

 

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje dhe duhet te permbaje:

 • Udhezime mbi tenderin dhe njoftimi i kontrates
 • Draft Kontrate Marreveshje edhe Kushtet e vecanta me anekset perkatese
 • Kushtet e pergjithshme per kontratat e sherbimit
 • Termat e References
 • Buxheti (sipas modelit te dhene)
 • Formulare dhe dokumenta te tjere suportues

 

Informacionet e tjera:

 • Tabela e perputhjes Administrative
 • Tabela e Vleresimit
 • Formati i aplikimit ne tender

 

Per me shume detaje per procedurat e tenderimit te ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve te PRAG dhe anexeve te tij te cilat mund ti shkarkoni ne adresen e meposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

 

Procedurat e Aplikimit:

Aplikimet duhet te jene ne anglisht dhe te permbajne, nje oferte teknike dhe nje oferte financiare, e cila duhet te dorezohet ne zarfat e ndara dhe te permbaje nje pale dokumenacion te shenuar si “Origjinal “ dhe kopje e shenuar “Kopje”.

Kandidatet e interesuar jane te ftuar te dorezojne aplikimet e tyre ne nje zarf te mbyllur ku te specifikohet:

 1. Adresa e aplikantit te interesuar ;
 2. Kodi i references per proceduren e siper pemendur te tenderit
 3. Fjalet ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dhe e kuivalentja fraze ne shqip “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit”
 4. Emri i shoqerise se interesuar.

Per projektinSCOPE”, ne adresen e meposhtme :

 

Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane

Rruga e Kavajes, Ndertesa 2. Hyrja 2 , Tirane 1001

Tel/Fax: Tel: +355 45 800 932

E-mail: cci.tirana@cci.al

 

Aplikimet pranohen deri me 27 Tetor 2021, brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati.

Per me shume informacion mbi dosjen e plote te tenderit si dhe kerkesave dhe afateve te kohezgjatjes se kontrates, referojuni Termave te References se publikuar ketu, apo kerkoni nje informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresen elektronike te dhene me siper.

 

Share this post