Thirrje Interesi për Ekspertizen e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit “BALKANET”

Thirrje Interesi për Ekspertizen e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit “BALKANET”

Dokumentat :

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/a14_declaration_honour_en-2019.doc

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8d_annexigc_en.pdf

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8j1_annexvifif_en.pdf

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8j4_annexvilefcompany_en.pdf

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8o1_admingrid_simp_en-AGROFOOD-FESTIVAL.docx

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/b8o7_tenderform_simp_en-Agrofood-festival.docx

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Contract-Notice-BALKANET.doc

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Draft-Contract-BALKANET.doc

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Evaluation-Grid-BALKANET.doc

https://www.cci.al/wp-content/uploads/2020/02/Instruction-to-Tenderer-BALKANET.doc

Lenda:  Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit“BALKANET” – (code.no. 2469) – – “RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020“.

Referenca e Projektit:  “INTERREG Balkan- Mediterranean 2014-2020”, “BALKANET”/ project code 2469/ Order prot. No.72, Date 05.08.2019,

 Ne kuader te partneritetit neprojektin“BALKANET”, – “RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020“, Dhe me kod 2469, Dhoma e TregtisedheIndustrise, Tirane, shpallthirrjen e tenderit perekspertizen e jashtmetenevojshme ne kuaderteprojektit, si me poshte:

”Ekpertizë e jashtme në Shërbime që lidhen me organizimin dhe realizimin e festivalit agro ushqimor në Tiranë”

Dosja e plote e tenderiteshtebashkelidhurkesajthirrjejedheduhettepermbaje:

 • Udhezimembitenderindhenjoftimiikontrates
 • Draft KontrateMarreveshjeedheKushtetevecanta me aneksetperkatese
 • Kushtetepergjithshme per kontratat e sherbimit
 • Termat e References
 • CV e aplikantit ne tender 
 • Buxheti  (sipasmodelittedhene)
 • Formularedhedokumentatetjeresuportues

Informacionetetjera:

 • Tabela e perputhjes Administrative
 • Tabela e Vleresimit
 • Formatiiaplikimit ne tender

Per me shumedetaje per proceduratetenderimittendjekura, julutemtireferohenimodelevete PRAG dheanexevetetijtecilatmundtishkarkoni ne adresen e meposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:                          

Aplikimetduhettejene ne anglishtdhetepermbajne, njeoferteteknikedhenjeofertefinanciare, e ciladuhettedorezohet ne zarfatendaradhetepermbajenje pale dokumenacionteshenuarsi “Origjinal “ dhekopje eshenuar “Kopje”.

Kandidatet e interesuarjaneteftuartedorezojneaplikimet e tyre nenje zarf tembyllurkutespecifikohet:

 1. Adresa e aplikantitteinteresuar ;
 2. Kodii references per proceduren e siperpemendurtetenderit
 3. Fjalet  ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dheekuivalentjafrazeneshqip “Mostehapetperpara fazes se hapjes se ofertavetetenderit”
 4. Emri I shoqerise se interesuar.

PerprojektinBALKANET”, neadresen e meposhtme :

Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane

Rruga e Kavajes, Ndertesa 2. Hyrja 2 , Tirane 1001

Tel/Fax: Tel: +355 45 800 932

E-mail: cci.tirana@cci.al

Aplikimet pranohen deri me19 Shtator 2019, brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati. Per meshumeinformacionmbidosjen e plotetetenderitsidhekerkesavedheafatevetekohezgjatjes se kontrates, referojuniTermavete References se publikuarketu ,apokerkoninjeinformacion me teploterrethdosjes se tenderit ne adresenelektroniketedhene me siper.

Share this post