Thirrje Interesi per Asistencën e Jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “HISTEK” – (code.no. 229)” financuar nga “PROGRAMI INTERREG IPA TE BASHKEPUNIMIT NDERKUFITAR ITALI–SHQIPËRI–MALI I ZI, 2014–2020″.

Thirrje Interesi per Asistencën e Jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “HISTEK” - (code.no. 229)” financuar nga “PROGRAMI INTERREG IPA TE BASHKEPUNIMIT NDERKUFITAR ITALI–SHQIPËRI–MALI I ZI, 2014–2020".

Thirrje Interesi per Asistencën e Jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “HISTEK” – (code.no. 229)” financuar nga “PROGRAMI INTERREG IPA TE BASHKEPUNIMIT NDERKUFITAR ITALI–SHQIPËRI–MALI I ZI, 2014–2020″.

Referenca e Projektit: “Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020/“HISTEK”Project / 1st call for standard project /code. 229/ Order Nr. 42. Date. 03.06.2019

 Ne kuader te partneritetit ne projektin “HISTEK”, financuar nga “PROGRAMI INTERREG IPA TE BASHKËPUNIMIT NDERKUFITAR ITALI–SHQIPERI–MALI I ZI, 2014–2020“, dhe me Kod: Nr 229, Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane, shpall thirrjen e tenderit per asistencën e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

 1. Ekspert i Jashtëm -Për mbështetje në përcaktimin e kurrikulës së re, pjesë e WP T3

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje dhe duhet te permbaje:

 • Udhezime mbi tenderin dhe njoftimi I kontrates
 • Draft Kontrate Marreveshjej edhe Kushtet e vecanta me anekset perkatese
 • Kushtet e pergjithshme per kontratat e sherbimit
 • Termat e References
 • Metodologjia e organizimit
 • CV e aplikantit ne tender ose Eksperti kyc (perfshire modeli per paraqitjen e listes se eksperteve dhe CV se tyre)
 • Buxheti  (sipas modelit te dhene)
 • Formulare dhe dokumenta te tjere suportues

Informacionet e tjera:

 • Tabela e perputhjes Administrative
 • Tabela e Vleresimit
 • Formati I aplikimit ne tender

Per me shume detaje per procedurat e tenderimit te ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve te PRAG dhe anexeve te tij te cilat mund ti shkarkoni ne adresen e meposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:                          

Aplikimet duhet te jene ne anglisht dhe te permbajne, nje oferte teknike dhe nje oferte financiare, e cila duhet te dorezohet ne zarfat e ndara dhe te permbaje nje pale dokumenacion te shenuar si “Origjinal “ dhe një kopje të shënuar “Kopje”.

Kandidatet e interesuar jane te ftuar te dorezojne aplikimet e tyre ne nje zarf te mbyllur ku te specifikohet:

 1. Adresa e aplikantit te interesuar ;
 2. Kodi i references per proceduren e siper pemendur te tenderit
 3. Fjalet  ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dhe e kuivalentja fraze ne shqip “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit”
 4. Emri I shoqerise se interesuar.

Për projektin HISTEK”, ne adresen e meposhtme:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane

Rruga e Kavajes, Ndertesa 2. Hyrja 2 , Tirane 1001

Tel/Fax: Tel: +355 45 800 932

E-mail: cci.tirana@cci.al

Aplikimet pranohen deri me 08.08.2019 , brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati. Per me shume informacion mbi dosjen e plote te tenderit si dhe kerkesave dhe afateve te kohezgjatjes se kontrates, referojuni Termave te References se publikuar ketu, apo kerkoni nje informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresen elektronike te dhene me siper.

Share this post