Thirrje interesi “Innotoursclust”

Thirrje interesi “Innotoursclust”

Dokumenta Standard Tenderi INNOTOURCLUST

https://drive.google.com/file/d/1xkUCjWtoQE3H1WBPY5r4cFHrZ2IJKaN-/view?usp=sharing

Lenda: Thirrje Interesi per Asistencën e Jashtme ne ndihmeterealizimitteprojektitINNOTOURSCLUST” – (code.no.68)“financuar nga “PROGRAMI INTERREG IPA TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR ITALI–SHQIPËRI–MALI I ZI, 2014–2020“.

Referenca e Projektit: “Interreg IPA CBC Italy -Albania -Montenegro 2014- 2020 “INNOTOURCLUST” / 1st call for standard project, /Code. 68/Order No. 168 Prot, Date 25-10-2018

 Ne kuader te partneritetit ne projektin “INNOTOURSCLUST”,  financuar nga “PROGRAMI INTERREG IPA TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR ITALI–SHQIPËRI–MALI I ZI, 2014–2020“, Dhe me Kod  Nr 68, Dhoma e Tregtie dhe Industrise Tirane, shpall thirrjen e tenderit per asistencën e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

Ekspertize e jashtme dhe shërbime për krijimin e bazës së të dhënave të nënshkruasve potenciale”
 

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje dhe duhet te permbaje:

 • Udhezime mbi tenderin dhe njoftimi I kontrates
 • Draft KontrateMarreveshjejedheKushtet e vecanta me aneksetperkatese
 • Kushtet e pergjithshme per kontratat e sherbimit
 • Termat e References
 • Metodologjia e organizimit
 • Eksperti kyc (perfshire modeli per paraqitjen e listes se eksperteve dhe CV se tyre)
 • Buxheti  (sipasmodelit te dhene)
 • Formularedhedokumentatetjeresuportues

Informacionet e tjera:

 • Tabela e perputhjes Administrative
 • Tabela e Vleresimit
 • Formati I aplikimit ne tender

Per me shume detaje per procedurat e tenderimit te ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve te PRAG dhe anexeve te tij te cilat mund ti shkarkoni ne adresen e meposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:                          

Aplikimet duhet te jene ne anglisht dhe te permbajne, nje oferte teknike dhe nje oferte financiare, e cila duhet te dorezohet ne zarfat e ndara dhe te permbaje nje pale dokumenacion te shenuar si “Origjinal “ dhe kopje e shenuar “Kopje”.

Kandidatet e interesuarjane te ftuar te dorezojneaplikimet e tyre ne njezarf te mbyllurku te specifikohet:

 1. Adresa e aplikantit te interesuar ;
 2. Kodi i references per proceduren e siper pemendur te tenderit
 3. Fjalet  ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dhe e kuivalentjafrazeneshqip “Mostehapetperpara fazes se hapjes se ofertavetetenderit”
 4. Emri I shoqerise se interesuar.

Per projektinINNOTOURSCLUST”, ne adresen e meposhtme :

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane

Rruga e Kavajes, Ndertesa 2. Hyrja 2 , Tirane 1001

Tel/Fax: Tel: +355 45 800 932

E-mail: cci.tirana@cci.al

Aplikimet pranohen deri me 04.12.2018, brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati. Per me shume informacion mbi dosjen e plote te tenderit si dhe kerkesave dhe afateve te kohezgjatjes se kontrates, referojuni Termave te References se publikuar ketu ,apo kerkoni nje informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresen elektronike te dhene me siper.

Me respekt,

 Z. Nikolin Jaka

Kryetar                                                                                       Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane

Share this post