Thirrje Interesi “ECO-NAUTINET”

Thirrje Interesi “ECO-NAUTINET”

Dokumenta Standard Tenderi -ECO-NautiNET

https://drive.google.com/file/d/1bB7hDIt-JyXp12xyTBf5dA9AV_K900UJ/view?usp=sharing

Lenda:  Thirrje Interesi per Ekspertizë të Jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “NETWORKS’s SUPPORT FOR SMEs IN THE NAUTICAL SECTOR OF THE ADRIATIC  -IONIAN REGION “ECO-NautiNET” – (code.no. 398)” financuar nga “PROGRAMI INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020″

Referenca e Projektit: “Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020/First Call for Proposal “ECO-NAUTINET” / 1st call for standard project /code.398/ Order No. 49 Date 17.06.2019

 Ne kuader te partneritetit ne projektin ECO-NautiNET”, financuar nga “PROGRAMI INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020 dhe me Kod: Nr 398, Dhoma e Tregtie dhe Industrise Tirane, shpall thirrjen e tenderit per asistencën e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

 1. “Ekspert i Jashtëm  për paketën e Komunikimit -WPC”

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje dhe duhet te permbaje:

 • Udhezime mbi tenderin dhe njoftimi i kontrates
 • Draft Kontrate Marreveshjej edhe Kushtet e vecanta me anekset perkatese
 • Kushtet e pergjithshme per kontratat e sherbimit
 • Termat e References
 • CV e aplikantit ne tender ose Eksperti kyc (perfshire modeli per paraqitjen e listes se eksperteve dhe CV se tyre)
 • Buxheti (sipas modelit te dhene)
 • Formulare dhe dokumenta te tjere suportues

Informacionet e tjera:

 • Tabela e perputhjes Administrative
 • Tabela e Vleresimit
 • Formati I aplikimit ne tender

Per me shume detaje per procedurat e tenderimit te ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve te PRAG dhe anexeve te tij te cilat mund ti shkarkoni ne adresen e meposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

 

 

Procedurat e Aplikimit:                          

Aplikimet duhet te jene ne anglisht dhe te permbajne, nje oferte teknike dhe nje oferte financiare, e cila duhet te dorezohet ne zarfat e ndara dhe te permbaje nje pale dokumenacion te shenuar si “Origjinal“.

Kandidatet e interesuar jane te ftuar te dorezojne aplikimet e tyre ne nje zarf te mbyllur ku te specifikohet:

 1. Adresa e aplikantit te interesuar;
 2. Kodi i references per proceduren e siper pemendur te tenderit
 3. Fjalet  “Not to be opened before the tender-opening session’ dhe e kuivalentja fraze ne shqip “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit
 4. Emri i shoqerise se interesuar.

Për projektin ECO-NautiNET”, ne adresen e meposhtme:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane

Rruga e Kavajes, Ndertesa 2. Hyrja 2 , Tirane 1001

Tel/Fax: Tel: +355 45 800 932

E-mail: cci.tirana@cci.al

Aplikimet pranohen deri me 21.08.2019, brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati.

Per me shume informacion mbi dosjen e plote te tenderit si dhe kerkesave dhe afateve te kohezgjatjes se kontrates, referojuni Termave te References se publikuar ketu, apo kerkoni nje informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresen elektronike te dhene me siper. 

Share this post