Takimi i Dytë i Komitetit Drejtues: Diskutimi dhe Miratimi i Dokumenteve të Brendshme. Projekti USIA

Takimi i Dytë i Komitetit Drejtues: Diskutimi dhe Miratimi i Dokumenteve të Brendshme. Projekti USIA

Takimi i Dytë i Komitetit Drejtues: Diskutimi dhe Miratimi i Dokumenteve të Brendshme. Projekti USIA

CCIT mori pjesë në takimin e dytë të Komitetit Drejtues/PSC i cili u organizua në Platformën Zoom nga (Qendra Mesdhetare – Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë (UMSH) si udhëheqës i projektit dhe SCiDEV dhe me pjesëmarrjen e 11 anëtarëve të tjerë partnerë të këtij projekti.

Tema kryesore e këtij takimi ishte Diskutimi dhe Miratimi i Dokumenteve të Brendshme.

Takimi filloi me Fjalimin e Mirëseardhjes nga Prof. Assoc. Dr. Nevila Xhindi, Menaxhere e Projektit USIA, në emër të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë dhe ekipit të projektit. Ajo falënderoi pjesëmarrësit për pjesëmarrjen në takimin e dytë të Komitetit Drejtues të projektit Erasmus + në Ndërtimin e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë, “Universiteti për Shoqërinë e Inomediumit në Shqipëri: Prodhimi i përbashkët i njohurive dhe kërkimit që ka rëndësi” një projekt i bashkëfinancuar nga Erasmus + program i Bashkimit Evropian.
Prof. Assoc. Dr. Nevila Xhindi theksoi se në këtë takim të dytë virtual të Komitetit Drejtues është e rëndësishme të diskutohen dhe miratohen 3 dokumente shumë të rëndësishme për jetën dhe zbatimin e projektit. Të gjithë anëtarët e Komitetit Drejtuar të këtij projekti kanë marrë paraprakisht dokumentet e brendshme dhe kishin kohë për t’i rishikuar ato.
Dokumentet e brendshme pasi të miratohen, do të dërgohen më tej për miratim oficerët e pojektit BE- në Bruksel.

Të gjitha marrëveshjet e partneritetit janë nënshkruar nga secili partner gjithashtu edhe nga LP.

Në fund të sesionit të prezantimit, Menaxhimi i Projektit dhe plani i rrezikut; QAP dhe Shpërndarja dhe Komunikimi u miratuan nga KDP/PSC.

U sugjerua që është e nevojshme për mbarëvajtjen e projektit një takim tjetër i KDP-së/PSC duhet të organizohet brenda Prillit dhe gjithashtu që secili prej partnerëve duhet të organizojë një takim tëBrendshëm brenda institucionit të tyre.

Takimi https://youtu.be/s-rx_7dSKmU.

Share this post