SNK & SKK

Menaxhimi i Shitjeve

SNK & SKK

Lektore: Bora MOÇKA
Data: 19-20 Shkurt
Orari: 09:00-14:00

OBJEKTIVI:

Prezantim i pergjithshem i Kuadrit Konceptual te SNK/SKK qe parashtron konceptet që janë në themel të përgatitjes dhe të paraqitjes së pasqyrave financiare për përdoruesit e jashtëm. Eshte e rendesishme te kuptohet qe Kuadri Konceptual nuk është një SNRF dhe kështu nuk përkufizon standarde për ndonjë çështje të veçantë matjeje ose dhënie informacionesh shpjeguese. Objektivi i raportimit financiar për qëllim të përgjithshëm është themeli i Kuadrit konceptual. Me rendesi jane edhe Karakteristikat cilesore te Informacionit Financiar te dobishem si Perkatesia, Besnikeria,Materialiteti, Krahasueshmeria etj. Do te ndalemi me gjeresisht edhe tek Trajtimi Kontabel i SNK me kryesore qe nje shoqeri has ne rrjedhen e saj normale te aktivitetit  si psh: Standardin per Inventaret, Aktivet Afatgjata Materiale, Konsolidimin e Pasqyrave financiare, Provizionet, Instrumentat Financiare, Grantet, Efekti  kurseve te kembimit ne raportimet financiare etj.

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT:

Ne diten e pare te trajnimit do te behet trajtimi i detajuar i Kuadrit Konceptual, Objektivi i raportimit financiar per qellim te pergjithshem, Karakteristikat Cilesore te Informacionit Financiar te Dobishem. Elementet e Paqyrave Financiare. Gjithashtu do te trajtojme perkufizimet kryesore dhe shembuj nga praktika per SNK 2-Inventaret, SNK8-Politikat Kontabel, Ndryshimet ne Vleresime dhe Gabimet, SNK 10-Ngjarje pas dates se raportimit financiar, SNK 16-Aktive Afatgjate Materiale, SNK 20-Kontabilitetit i Granteve Qeveritare / SNK2 1-Efekti i Kurseve te Kembimit, SNK 23-Kostot e Huamarrjes,SNK 32-Paraqitja e Pasqyrave Financiare,SNK 36-Zhvleresimi i Aktiveve, SNK 37-Provizionet, Detyrimet e kushtezuara,Aktivet e kushtezuara.

Ne diten e dyte te trajnimit fokusi do te jete tek SNK 38-Aktivet Jo Materiale, SNK 39-Instrumentat Financiare, SNK 40-Aktive Afatgjate Materiale te Investuara, SNRF 1-Adoptimi per here te pare SNRF, SNRF 3-Kombinimet e bizneseve, SNRF 9-Instrumentat Financiare, SNRF 10-Pasqyrat Financiare te Konsoliduara. SNRF 15- Te ardhura nga kontratat me klientet / SNRF 16-Qirate duke trajtuar perkufizimet kryesore dhe shembuj nga praktika per cdo standard.

KUSH JANË PËRFITUESIT:

Te gjithe te interesuarit qe merren me pergatitjen e pasqyrave financiare dhe me raportimin financiar ne perputhje me Standartet Nderkombetare /Kombetare. 

METODOLOGJIA:

 •  Versioni zyrtar i publikuar ne faqen ne web te Keshillit Kombetar te Kontabilitetit per te gjitha Standardet Nderkombetare dhe Kombetare.
 • Publikime nga ACCA/ Firmat nderkombetare te konsulences dhe auditimit ne bote (Big 4-Deloitte etc)

Dita 1.

Tema:   SNK- Standartet Nderkombetare te Kontabilitetit

 • Kuadri Konceptual / SNK1-Paraqitja e PF
 • SNK2-Inventaret
 • SNK8-Politikat Kontabel, Ndryshimet ne Vleresime dhe Gabimet,
 • SNK10-Ngjarje pas dates se raportimit financiar
 • SNK16-Aktive Afatgjate Materiale
 • SNK20-Kontabilitetit i Granteve Qeveritare / SNK21-Efekti i Kurseve te Kembimit
 • SNK23-Kostot e Huamarrjes
 • SNK32-Paraqitja e Pasqyrave Financiare
 • SNK36-Zhvleresimi i Aktiveve
 • SNK37-Provizionet, Detyrimet e kushtezuara,Aktivet e kushtezuara

Dita 2

Tema : SNK- Standartet Nderkombetare te Kontabilitetitn (vazhdim)

 • SNK38-Aktivet Jo Materiale
 • SNK39-Instrumentat Financiare
 • SNK40-Aktive Afatgjate Materiale te Investuara
 • SNRF1-Adoptimi per here te pare SNRF
 • SNRF3-Kombinimet e bizneseve
 • SNRF9-Instrumentat Financiare
 • SNRF10-Pasqyrat Financiare te Konsoliduara
 • SNRF15- Te ardhura nga kontratat me klientet / SNRF16-Qirate

-Pyetje/Pergjigje

PAGESA:

Tarifa e pjesëmarrjes në trajnim është 9000 LEK. Për anetarësine e DHTIT ky trajnim kushton 20% me pak nga vlera standarte.

Per tu regjistruar plotesoni formularin e aplikimit ==> https://goo.gl/forms/NBaMwdiJQppqnOWu2

TRAJNERE:

Bora MOÇKA, Senior Manager | Tax FACT|TASHKO PUSTINA

Gjate 5 viteve te fundit, Bora ka drejtuar departamentin e taksave dhe kontabilitetit tek nje firme nderkombetare qe ofron sherbime konsulence dhe kontabiliteti (MAZARS).

Bora ka nje experience 10 vjecare ne fushen e taksave dhe kontabilitetit. Ajo ka njohuri shume te mira ne aplikimin e SNK/SKK dhe te Legjislacionit Fiskal. Bora ka punuar me nje numer te madh klientesh nderkombetare dhe lokal ne tregun shqiptar.

Kontakt: Ornela Sulce

Tel: +355 (0) 45 800 934

E-mail: ornela_sulce@cci.al

Share this post