Shërbime të përbashkëta të transportit të mallrave duke lidhur transportuesin dhe operacionet e transportit, SCOPE

Shërbime të përbashkëta të transportit të mallrave duke lidhur transportuesin dhe operacionet e transportit, SCOPE.

Shërbime të përbashkëta të transportit të mallrave duke lidhur transportuesin dhe operacionet e transportit, SCOPE

Akronim i projektit:             SCOPE

Kohëzgjatja:                          24 months (01.012.2018 – 30.11.2020)

Objektivi i  Programit:          Aksi Prioritar 1: Sipërmarrja & Inovacioni

Objektivi Tematik. 3: Rritja e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SMEs);

Prioriteti i investimit 3a: Promovimi i sipërmarrjes, veçanërisht duke lehtësuar shfrytëzimin ekonomik të ideve të reja dhe nxitjen e krijimit të firmave të reja, përfshirë këtu përmes inkubatorëve të biznesit

Objektivi Specifik 1.2. Territore Inovatorë I.P.

Partneri Kryesor:                  Qendra për Kërkim dhe Teknologji Hellas-Hellenic Institui I  Transportit (GR)         

Partnerët:                               Universiteti Aristotel i Selanikut – Departamenti i Inxhinierisë

                                                 Dhoma e Profesionistëve e Selanikut (GR)

                                                 Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Bullgare (BLG)

                                                 Shoqata Rajonale Industriale – Smolyan (BLG)

                                                 Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Smolyan (BLG)

                                                 Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (AL)

                                                 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (AL)

Përshkrimi i Projektit:          Një sistem i efektshëm i transportit të mallrave është thelbësor për të mbështetur rritjen dhe konkurrencën ekonomike të rajonit dhe luan një rol të rëndësishëm në produktivitetin dhe mirëqenien sociale të vendeve të rajonit Ballkan-Med. Në rajon, transporti rrugor është mënyra mbizotëruese për lëvizjen e mallrave, që përfshin një lidhje thelbësore midis njerëzve, produkteve dhe shërbimeve. Transporti rrugor përbën 97% të totalit të transportit brenda vendit në Greqi dhe Shqipëri dhe 75% në Bullgari. Ekziston një nevojë e ngutshme për të adresuar joefikasitetet aktuale dhe për të përmirësuar performancën e sektorit të kamionëve që ende përballet me sfida në lidhje me produktivitetin, përdorimin e kapaciteteve (p.sh. 60% e kamionëve kthehen bosh) dhe qëndrueshmërinë e mjedisit, mospërputhjen e përdorimit të burimeve dhe mungesën e koordinimit dhe fragmentimit të aktiviteteve . Procedurat e rënda administrative pengojnë fluksin e transportit të mallrave, veçanërisht midis vendeve të Ballkanit BE dhe jo-BE, duke theksuar nevojën për miratimin e zgjidhjeve që do të ofrojnë shërbime efikase të transportit rrugor.

                                                Platforma SCOPE pritet të sigurojë përfitime të konsiderueshme për përdoruesit e saj, duke rritur konkurrencën e tyre territoriale dhe qëndrueshmërinë, e cila, nga ana tjetër, do të kontribuojë drejt një mjedisi më efikas të biznesit. SCOPE do të ndjekë një qasje të integruar, të strukturuar dhe gjithëpërfshirëse, duke angazhuar disa palë të interesuara të industrisë nga Greqia, Bullgaria dhe Shqipëria gjatë gjithë procesit të zhvillimit të platformës, si dhe gjatë vlerësimit dhe pilotimit të tij. Qasja SCOPE siguron krijimin e hershëm të bashkëpunimeve transnacionale, duke krijuar kushte miqësore për biznesin për fillimin e platformës dhe qasje të lehtë në treg. Një qasje e tillë siguron që produkti përfundimtar i projektit përmbush plotësisht nevojat e rëndësishme të tregut, duke lehtësuar marrjen e tij të shpejtë dhe të gjerë nga palët përkatëse të industrisë në rajonin Ballkanik-Med.

Objektivi i Përgjithshëm:      Qëllimi i përgjithshëm i SCOPE është përmirësimi i qëndrueshmërisë së transportit, rritja e opsioneve të punësimit dhe forcimi i konkurrencës rajonale.

Objektivat specifike:            

  • të sigurojë përfitime të konsiderueshme për përdoruesit e tij, duke rritur konkurrencën e tyre territoriale dhe qëndrueshmërinë,
  • të sigurojë krijimin e hershëm të bashkëpunimeve transnacionale
  • të krijojë kushte miqësore për biznesin për fillimin dhe qasjen e thjeshtë të platformës në treg.
  • produkti përfundimtar i projektit përmbush plotësisht nevojat e rëndësishme të tregut, duke lehtësuar marrjen e tij të shpejtë dhe të gjerë nga palët përkatëse të industrisë në rajonin e Ballkanit Mesdhetar.

Paketat e punës:                    PP 1     Menaxhimi dhe Koordinimi i Projektit

PP 2     Komunikimi dhe shpërndarja e Projektit;

PP 3     Faza-i-artit dhe praktikës

PP 4     Kërkesat e sistemit & Arkitektura e nivelit të lartë

PP 5     Zhvillimi, Testimi dhe Vlerësimi i Platformës

PP 6     Aplikimi Pilot & Shfrytëzimi Tregtar.

Rezultatet kryesore:              SCOPE do të promovojë zhvillimin e lidhjeve të forta transnacionale të biznesit dhe bashkëpunimeve midis transportuesve dhe transportuesve nga Greqia, Bullgaria dhe Shqipëria, si dhe nga vendet e tjera të Ballkanit-Med.

                                                  SCOPE do të sigurojë në treg një mjet të vlefshëm që do të përdoret në operacionet e transportit ditor dhe transportuesit duke siguruar përfitime të konsiderueshme për përdoruesit e tij për përmirësimin e performancës, qëndrueshmërisë dhe konkurrencës territoriale duke rritur kështu mjedisin aktual të biznesit.

                                                Platforma SCOPE do t’u sigurojë përdoruesve të saj hyrje në tregje të reja dhe klientë që ofrojnë mundësi të rëndësishme biznesi.

                                                Shërbime të efektshme të transportit rrugor të ofruara nga platforma pritet të ofrojnë mundësi të konsiderueshme veçanërisht për NVM-të, duke mbështetur qëndrueshmërinë e tyre në sektor.

                                                Transportuesit do të kenë qasje më të mirë në shërbimet e transportit rrugor posaçërisht për dërgesat LTL të cilat shpesh janë të kushtueshme dhe nuk preferohen nga transportuesit.

                                                Për transportuesit, përdorimi i platformës mund të rezultojë në shfrytëzim më të mirë të kapaciteteve të flotës dhe automjeteve, përmirësim të ngarkesës dhe efikasitetit të karburantit, ulje udhëtimesh boshe, përmirësim të imazhit të korporatave, ulje të kohës joproduktive të automjeteve, reklamim më të mirë të shërbimeve të tyre, përmirësim të rrjedhës së të ardhurave.

                                                Efikasitetet e lartpërmendura gjithashtu do të ofrojnë përfitime të mëdha mjedisore duke përmirësuar cilësinë e jetës në rajonin Ballkanik-Med.

Zona e synuar nga projekti    

Duke u përqëndruar në rajonin e Ballkanit-Med, projekti SCOPE synon të ndërtojë mbi asetet e përbashkëta territoriale dhe të promovojë zhvillimin dhe bashkëpunimin e integruar të territorit për një sistem transporti rrugor më konkurrues dhe më të qëndrueshëm. SCOPE synon të vlerësojë karakteristikat e sektorit të transportit rrugor në vendet pjesëmarrëse (d.m.th Greqia, Bullgaria dhe Shqipëria) duke i dhënë theks të veçantë operacioneve ndërkufitare. Një vlerësim i tillë do të mundësojë të identifikojë joefikasitetet ekzistuese, në nivelin lokal dhe transnacional, të cilin SCOPE do t’i adresojë me qëllim të ofrojë vlera me vlerë të shtuar reale për përdoruesit e saj.        

    Produktet e pritshme:      

•           Një kuptim i thellë i aktualitetit dhe praktikës aktuale në platformat e shkëmbimit të mallrave

•           Vlerësimi i hollësishëm i kushteve lokale dhe ndërkufitare të transportit rrugor;

•           Një platformë e përshtatur për nevojat dhe kërkesat specifike të disa palëve të interesuara;

•           Një grup shërbimesh unike të vlerës së shtuar që plotësojnë nevojat dhe kërkesat e përdoruesve

•           Drejtimi pilot dhe vlerësimi i platformës dhe shërbimeve

Projekti bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian dhe nga fondet kombëtare të vendeve pjesëmarrëse.

Share this post