Ristrukturimi ( Menaxhimi i Burimeve Njerezore )

Paketa e Kompensimit (Menaxhimi i Burimeve Njerëzore)

Ristrukturimi ( Menaxhimi i Burimeve Njerezore )

Lektore: Ph.D Elida Motro Iljazi

Data: 21 Shkurt

Orari : 09:00-17:00

 

Pse duhet ndryshimi ne forcat e punes (RIF) ne Shqiperi?

RIF apo ekzistojne edhe alternativa te tjera vec largimit nga puna?

Plani i veprimit te RIF

Procedurat e RIF (kush/kur/si dhe Puna vizuale /mapping

Niveli i kërkuar i perkushtimit:

Kandidatet – aspirante per te hyre ne Burimet Njerezore te kene patjeter nje shkollim te pergjithshme jo me poshte se niveli Bacheloir;

Punonjes aktuale te BNJ ose ne funksione te ngjashme ne një nivel fillestar ose mesatar  të cilët duan te bejne ne kompanite nga vijne  trajnimeve te BNj si ToT.

Zhvillimi i kursit:

Pjesëmarrja është e limituar. Në këtë modul përfshihen forma pune interaktive të leksionit alternativ, konsultës së drejtpërdrejtë personale, (vete)testimit online dhe te dretperdrejte; punës në grup , sesione coaching gjatë takimit trajnues dhe mbështetje online (nje muaj) pas takimit trajnues përgjatë perpilimit të planit personal zhvillues per 2019 te dale nga trajnimi. Angazhimi i shpeshte ne “role play” do të reflektojë detyra specifike ne situata reale të modulit ne biznes/organizate. “Detyra e shtepise A.C.T” nga ky trajnim  perben nje Plan Veprimi Zhvillues per cdo pjesemarres te targetuar te mundesojne sjelljen e ndryshimit konkret e te matshem ne manaxhimin e Burimeve Njerezore ne biznesin/ organizaten nga vjen kandidati duke synuar rritjen e efikasitetit te kandidatit dhe pasurimin e biznesit me dokumentat bazike strukturore te Burimeve Njerezore. Koha e trajnimeve është shumë intensive, me përqendrim të plotë si dhe dëfryese njëkohësisht.

Programi:

Elementet e nje strategjie ristrukturimi/ndryshimi sipas nevojave te kompanise dhe drejtimi I njerezve drejt suksesit

Komponentët e strukture/ strategjie te RIF[1]

Lidhja me planin strategjik/operacional te biznesit

Berja e nje “blueprint” te qarte te kompanise ku eshte dhe ku do te shkoje me ups dhe downs

Konsiderimi i efekteve te RIF jo te lidhura direkt me BNj por qe shtojne kosto

Perpilimi i sakte planit te veprimit zbatues te RIF

Fitimi (buy-in) i stafit te larte per zbatimin e planit zbatues te RIF

Faktorët që influencojnë ne suksesin/deshtimin e  planit zbatues

Sistemi i nevojshem i motivimit te punonjesve qe ikin dhe atyre qe rrine ne kompani pas RIF

Administrimi i aspekteve ligjore/ekonomike dhe rreziqet perkatese

Promovimet / Uljet në detyrë gjate RIF

Vlerësimi  i pozicioneve ky per kompanine dhe mbrojtja e kontribuesve me te mire

Principet e barazise se brendshme/ruajtja dhe thithja e “hot skills” nga tregu I punes

Kompensimi  gjate RIF

Lidhja direkte e RIF me objektivat dhe kulturën e kompanisë

Krijimi i nje qëndrueshmërie të brendshme te te ardhurave edhe gjate ndryshimeve te stafit

Lakueshmëri ne pershtatje me tregun e biznesit dhe me tregun e punes Programet e kompensimi jo monetar, programet zhvilluese te stafit qe mbetet

Lektore:

Elida Motro-Iljazi Ph.D, është CEO dhe themeluese e kompanisë “EMI Coaching and Consulting”, (www.emi-cc.com) një firmë e angazhuar për përmirësimin e performancës së individëve dhe skuadrave në tregun e punës. Elida vazhdon studimet kerkimore te doktoratures ne Vjene, Universiteti i Shkencave te Aplikuara Eisenstadt ne fushen e menaxhimit te Burimeve Njerezore. Kjo erdhi pasi ka perfituar Certifikaten-Master nga Cornell University në New York per Studimet per Burimeve Njerëzore, si dhe Master në Marketing në Universitetin Ekonomik të Tiranës  dhe nje B.A. diplomë nga Universiteti i Tiranës. Ne 2016-17 ajo ishte lektore dhe pike kontakti per Shqiperine per programin nderkombetar te qeverise suedeze per zhvillimin e sektorit privat e atij publik, program i iniciuar e zbatuar prej 15 vjetesh nga SIDA, SIPU e JARSKOG KONSULT[2] me pjesemarres nga 5 vende te Europes.

PAGESA:

Tarifa e pjesëmarrjes në trajnim është 60 Euro. Për anetarësine e DHTIT ky trajnim kushton 20% me pak nga vlera standarte.

Per tu regjistruar plotesoni formularin e aplikimit ==> Formular Aplikimi

Kontakt: Ornela Sulce

Tel: +355 (0) 45 800 934

E-mail: ornela_sulce@cci.al

Share this post