Pyetësor për vlerësimin e nevojave për financim me grant nga buxheti i shtetit për NMVM-të

Pyetësor për vlerësimin e nevojave për financim me grant nga buxheti i shtetit për NMVM-të

Të gjitha bizneset ftohen që të plotësojnë pyetësorin e hartuar për identifikimin e nevojave për financim me grant nga buxheti i shtetit për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme.

Qëllimi kryesor është identifikimi i nevojave kryesore për financim të sipërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.

Rezultatet që ky pyetësor do të prodhojë do të informojnë Agjencinë Shqiptare të  Zhvillimit të Investimeve (AIDA) për të adresuar më tej nevojat për financim dhe do të përdoren në hartimin dhe dizenjimin e skemave të granteve për t’i shërbyer më mirë nevojave të NMVM-ve shqiptare.

Përgjigjet e të gjithë përfaqësuesve të bizneseve që do të plotësojnë këtë pyetësor do të jenë terësisht konfidenciale.

Linku i pyetësorit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHaJvFpsëE9DUy-vBaoËiYKqXSdSk_IazOi9CboPQNI_VKKA/vieëform?usp=pp_url

Share this post