BALKANET

BALKANET

BALKANET

Emri i projektit : RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR

Akronimi i projektit: BALKANET, Ref. Nr. /BMP1/1.2/2469/2017

Kohëzgjatja e projektit24 muaj (09.2017 ÷ 09.2019)

Aksi Prioritar 1: Inovacioni dhe Sipërmarrja

Objektivi Tematik 3:  Rritja e konkurueshmërisë së SME-ve

Objektivi Specifik 1.2.  Territore Inovative

Prioriteti i Investimeve 3d: Mbështetja e kapaciteteve të SME-ve për rritjen e tyre në tregjet rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe përfshirja e tyre në proceset inovative.

Partneri Kryesor:

Dhoma e ILIA-s , Pirgos (GR)

Partnerët:

Kompania për Zhvillim e rajonit të Greqisë Perëndimore S.A. OTA – OLYMPIAKI S.A, Patras (GR)

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (AL)

Universiteti i Tiranës i cili konsiderohet si aktor akademik thelbësorë në kërkimin shkencor për cështjet e agrikulturës (AL)

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Vratsa-s (BG)

Agjencia për Zhvillim Rajonal dhe Ekonomik,  Vratsa (BG)

Përshkrimi i Projektit

Ideja e projektit synon të përmirësojë kapacitetin inovativ të SME-ve në sektorin agro-ushqimor duke u përballur me disa sfida të përbashkëta të rajonit të BMP. Aktivitetet e projektit do të mbështësin proceset inovative në tre shtylla të ndryshme strategjike, me qëllim që të krijojnë territore inovative. Rajoni i BMP ka disa sfida të përbashkëta për t’u zgjidhur, si emigrimi i inovatorë të aftë dhe me nivel të lartë edukimi, papunësia e lartë (sidomos tek të rinjtë), kohezioni social, pamundësia e tregut të punës për të krijuar vende të reja dhe të qëndrueshme pune, vështirësi për të përmirësuar kompanitë start-up, optimizimin e potencialit të rritjes së SME-ve dhe mundësitë e tyre për bashkëpunim ndërkombëtarë, si dhe konkurrueshmërinë.

Meqenëse agri-kultura është një fushë e rëndësishmë ekonomike e rajonit të BMP, projekti përqëndrohet kryesisht në zhvillimin e tregut agro-ushqimor përmes një modeli pilot ndërkombëtar të rrjetit të aktorëve lokal të interesit (SME-ve, institucioneve, qendrave kërkimore, inovatorëve të rinj dhe shoqërisë civile) dhe transferimin e praktikave më të mira inovative. Qasja kryesore e projektit në adresimin e sfidave të mësipërme, ka të bëjë me sinergjinë e të gjithë Paketave të Punës (PP). Duke iu referuar specifikisht PP-ve teknike, këto janë ndërtuar me një komplementaritet të fortë për të garantuar rritjen e njohurive dhe të kuptuarit e përbashkët të modeleve të reja potenciale të biznesit në fushat e përfshira. Zgjidhjet e reja të propozuara kanë të bëjnë me përdorimin e pajisjeve dixhitale dhe moderne për të garantuar që rezultatet e projektit të jenë të hapura të publikuara dhe të jenë lirisht të disponueshme edhe jashtë zonës së projektit.

Projekti BALKANET është frymëzuar nga tre elementët e mëposhtëm:

 1. Ndërgjegjësimi se është strategjikisht e rëndësishme të asistohen modelet inovative të biznesit në sektorin e agroushqimit të rajonit të BMP,
 2. Bindja se përmirësimi i mundësive të bashkëpunimit ndërkombëtar të rajonit të targetuar është i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për të ngritur dhe zgjeruar një rrjet operativ përmes SME-ve lokale dhe qendrave kërkimore, veçanërisht në lidhje me aftësitë e inovatorëve të rinj,
 3. Rëndësia e komunikimit në transferimin e praktikave më të mira për të promovuar rritjen e qëndrueshme të rajonit.

Objektivi i Përgjithshëm

Objektivi i Përgjithshëm i projektit është:

 • Të krijojë një rrjet ndërkombëtar pilot për të favorizuar proceset në ndryshim të inovacionit,
 • Të promovojë kërkimin aplikativ,
 • Të mbështesë kapacitetet e SME-ve,
 • Të lehtësojë kërkesë-ofertën publike / private të kërkimeve dhe modeleve inovative të biznesit për një rritje të qëndrueshme të sektorit agro-ushqimor në rajonin e BMP, në përputhje me objektivin kryesor të programit, i cili është “të ndërtojë mbi pasuritë e përbashkëta territoriale dhe të nxisë zhvillimin e integruar territorial dhe bashkëpunimin për një rajon më konkurrues dhe më të qëndrueshëm Ballkanik-Mesdhetar”.

Objektivat kryesore specifike:

 • Identifikimi, analizimi dhe ndarja e praktikave më të mira ekzistuese agro-ushqimore dhe rritja e modeleve të reja të biznesit në rajonin e BMP;
 • Krijimi i një Rrjeti Ndërkombëtar Bashkëpunimi midis qendrave kërkimore private / publike dhe ndërmarrjeve lokale për të përmirësuar efikasitetin dhe kapacitetet e SME-ve, duke iu referuar në veçanti përmirësimit të aftësive dhe kompetencave të inovatorëve të rinj;
 • Rritja e ndëgjegjësimit, transferimi i njohurive dhe nxitja e mirëkuptimit të përbashkët mbi rëndësinë e inovacioneve të qëndrueshme të biznesit në sektorin e agro-ushqimit të rajonit të BMP.

Vlera e shtuar dhe qasja:

Vlera e shtuar e projektit është që të mbulojë shtyllat strategjike të agrobiznesit:

 • Metodat dhe teknikat e Agrikulturës/Bujqësisë,
 • Përpunimi i produkteve,
 • Paketimi dhe marketingu.

Aktivitetet Kryesore:

 1. PP1 “Menaxhimi dhe koordinimi i projektit” koordinon detyrat dhe rolet e partnerëve;
 2. PP2 “Komunikimi i projektit dhe shpërndarja” që do të sigurojë strategjinë e komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm;
 3. PP3 “Studimi, analiza dhe vlerësim-krahasimi” që do të thellojë kontekstin agro-ushqimor të rajonit të përfshirë dhe do të favorizojë shkëmbimin e praktikave dhe njohurive më të mira ndërmjet partnerëve kërkimorë dhe aktorëve privatë;
 4. PP4 “Krijimi i Rrjetit BALKANET“, i cili do të jetë faza kryesore e të gjitha aktiviteteve të projektit që përmirësojnë sistemet lidhëse përmes aktorëve lokalë;
 5. PP5 “Transferimi i BALKANET inovacioneve agro-ushqimore” që të konsiderojë kapitalizimin e përvojave inovative. Të gjitha aktivitetet e lartpërmendura do të ndikojnë në mundësinë e rritjes së kapacitetit të inovacionit të SME-ve në produktet agro ushqimore dhe proceset për rritjen e konkurrueshmërisë së territoreve përkatëse.

Përfitimet/Rezultatet

Rezultatet e projektit janë:

 • Përmirësimi i njohurive dhe ndërgjegjësimit të përbashkët për modelet inovative dhe të qëndrueshme të biznesit në sektorin e agro-ushqimit nëpërmjet shkëmbimit dhe marrëdhënieve ndërmjet ndërmarrjeve dhe institucioneve kërkimore;
 • Shtimi i proceseve / inovacioneve të produktit për SME-të agro-ushqimore vendase;
 • Nxitja e vizibilitetit dhe mundësive të punësimit për inovatorët përmes SME-ve vendore.

Rezultatet e pritshme

 • Analiza e kontekstit të agro-biznesit të rajonit të BMP dhe dokumenti i vlerësimit.
 • Krijimi i Bazës së të Dhënave me praktikat më të mira inovative nga sektori i agro ushqimit dhe idetë e produkteve/ proceseve inovative.
 • Krijimi i bazës së të dhënave të palëve lokale të interesit
 • Rrjeti i Platformës së projektit – faqja zyrtare
 • Sistemi dixhital i shërbimit të internetit për të gjithë subjektet e përfshira në projekt dhe i disponueshëm për aktorët e jashtëm.
 • Krijimi i një dokumenti udhëzues që do të përdoret nga rrjeti pilot i projektit në mënyrë që të krijohet një model biznesi inovativ.
 • Krijimi i një udhërrëfyesi komunikimi dhe marketingu për ndërmarrjet e reja inovative.
 • Organizimi i praktikave më të mira të vizitave në terren në mënyrë që të lehtësohet transferimi i njohurive dhe bashkëpunimi midis aktorëve lokalë.
 • Organizimi i Takimeve për ndarjen e Praktikave më të Mira, me qëllim përmirësimin e lidhjeve ndërkombëtare përmes SME-ve, studiuesve dhe inovatorëve të rinj.

Projekti bashkëfinancohet nga Bashkimi Europian dhe Fondet Kombëtare të vendeve pjesëmarrëse.

Share this post