Projekti “1FUTURE”/ Vizitë studimore në Universitetin e Lundit, Suedi

Projekti “1FUTURE”/ Vizitë studimore në Universitetin e Lundit, Suedi

Vizita studimore në Universitetin e Lundit, Suedi, gjatë datave 13-16 qershor, si një nga universitetet kryesore të Evropës në kërkime intensive, rezultoi një përvojë me vlerë.

Programet akademike në këtë institucion të arsimit të lartë bashkuar me infrastrukturën moderne dhe profesorët e përkushtuar, kontribuan në pasurimin e projektit 1FUTURE.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë është partnere e projektit 1FUTURE, projekt i cili synon të mbështesë institucionet e arsimit të lartë të Ballkanit Perëndimor për të ndërtuar kapacitete në fushën e qëndrueshmërisë, elasticitetit dhe veprimit klimatik.

Studimi synoi të tregoi se si Universiteti i Lundit punon me çështjet e qëndrueshmërisë në mësimdhënie, kërkime dhe shërbime universitare.

Gjatë ditëve në vijim, u organizuan gjithashtu takime lidhur me projektin, të cilat kishin për qëllim vlerësimin e progresit aktual në aktivitetet e projektit, detyrat, rezultatet dhe pikat kryesore.

Projekti 1FUTURE bazohet mbi nevojën dhe ambicien për të udhëhequr veprimet klimatike në Institucionet e Arsimit të Lartë (HEIs) në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Është e rëndësishme që sistemi i arsimit të lartë të kontribuojë në ndërtimin e kapaciteteve dhe njohurive ndërdisiplinore për një shoqëri të qëndrueshme dhe elastike, në gjendje të rindërtojë më mirë ekonomitë tona të cenueshme. Investitorët, bizneset dhe qytetarët në të gjithë BE-në dhe Ballkanin Perëndimor duhet të jenë në gjendje të kenë akses në të dhëna dhe të zhvillojnë instrumente për të integruar ndryshimet klimatike në praktikat e tyre të menaxhimit të rrezikut.

Share this post