PROGRAMI INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020për“EkspertiJashtëmpërpërgatitjen e Planit tëBiznesitdhe Planit tëIntegruartëVeprimitnëkuadërtëzbatimit e Projektit“Dynamic MOBILITization” WP-T2

PROGRAMI INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020për“EkspertiJashtëmpërpërgatitjen e Planit tëBiznesitdhe Planit tëIntegruartëVeprimitnëkuadërtëzbatimit e Projektit“Dynamic MOBILITization” WP-T2

Referenca e Projektit:PROJEKTIT Dynamic MOBILITization– (CODE.No. 44) – FINANCUAR NGA “COOPERATION PROGRAMME INTERREG IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020” urdhër Nr. Prot nr 57 Prot, Date 10-07-2019.

 Ne kuader te partneritetit ne projektin Dynamic MOBILITization”, financuar nga COOPERATION PROGRAMME INTERREG IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO 2014-2020”dhe me Kod: Nr44, Dhoma e Tregtie dhe Industrise Tirane, shpall thirrjen e tenderit per asistencën e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

“Ekspert i Jashtëm për përgatitjen e Planit të Biznesit dhe Planit të Integruar të Veprimit në kuadër të zbatimit e Projektit “Dynamic MOBILITization” WP-T2

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje dhe duhet te permbaje:

 • Udhezime mbi tenderin dhe njoftimi i kontrates
 • Draft KontrateMarreveshjejedheKushtet e vecanta me aneksetperkatese
 • Kushtet e pergjithshme per kontratat e sherbimit
 • Termat e References
 • CV e aplikantit ne tender ose Eksperti kyc (perfshire modeli per paraqitjen e listes se eksperteve dhe CV se tyre)
 • Buxheti (sipasmodelit te dhene)
 • Formularedhedokumentatetjeresuportues

Informacionet e tjera:

 • Tabela e perputhjes Administrative
 • Tabela e Vleresimit
 • Formati I aplikimit ne tender

Per me shume detaje per procedurat e tenderimit te ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve te PRAG dhe anexeve te tij te cilat mund ti shkarkoni ne adresen e meposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:                          

Aplikimet duhet te jene ne anglisht dhe te permbajne, nje oferte teknike dhe nje oferte financiare, e cila duhet te dorezohet ne zarfat e ndara dhe te permbaje nje pale dokumenacion te shenuar si “Origjinal“.

Kandidatet e interesuarjane te ftuar te dorezojneaplikimet e tyre ne njezarf te mbyllurku te specifikohet:

 1. Adresa e aplikantit te interesuar;
 2. Kodi i references per proceduren e siper pemendur te tenderit
 3. Fjalet“Not to be opened before the tender-opening session’dhe e kuivalentjafraze ne shqip“Mostehapetperpara fazes se hapjes se ofertavetetenderit
 4. Emri i shoqerise se interesuar.

Për projektin“Dynamic MOBILITization”, ne adresen e meposhtme:

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane

Rruga e Kavajes, Ndertesa 2. Hyrja 2 , Tirane 1001

Tel/Fax: Tel: +355 45 800 932

E-mail: cci.tirana@cci.al

Aplikimet pranohen deri me 16.09.2019, brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati.

Per me shume informacion mbi dosjen e plote te tenderit si dhe kerkesave dhe afateve te kohezgjatjes se kontrates, referojuni Termave te References se publikuar ketu,apo kerkoni nje informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresen elektronike te dhene me siper. 

Kryetar                       

Nikolin JAKA

Share this post