Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë

Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë

Lektore: Mirjeta Emini

Data: 21-22 Maj

Ora : 9:30 – 13:30

OBJEKTIVI

Objektivi i këtij trajnimi është prezantimi i pjesëmarrësve me pjesë kyçe të legjislacionit mbi Procedurat Tatimore në Shqipëri, zbatimi në praktikë i lidhur edhe problematikat që hasin më shpesh bizneset në aktivitetin e tyre.

PERSHKRIMI I PROGRAMIT

Programi do të mbështetet në ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqiperisë”, të përditësuar, duke përshkruar sidomos pikat më kyçe që hasin bizneset sot, siç janë:

 • të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesit
 • vlerësimi tatimor dhe metodat e bërjes së tij;
 • kontrolli tatimor, duke sqaruar rolet, llojet e tyre, përfundimet dhe sugjerime të praktikës

KUSH JANE PERFITUESIT

Përfituesit e trajnimit do të jenë anëtarët e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë dhe ne veçanti stafi i departamentit te financës përgjegjës per raportimet fiskale dhe përgatitjen e pasqyrave financiare 3.

METODOLOGJIA

 • Prezantim i anës teorike të legjislacionit
 • Zbatimi i legjislacionit nëpërmjet diskutimit të rasteve konkrete në praktikë

Dita 1.

 • Prezantim i kuadrit të përgjithshëm të procedurave tatimore në Shqipëri
 • Të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesit
 • Përcaktime të veçanta lidhur me natyrën e tatimpaguesve duke filluar nga regjistrimi i tyre, ndryshimet në regjistrim dhe çregjistrimi
 • Mbajtja e dokumentacionit tatimor, sipas përcaktimeve ligjore:

-Magazinë në ambientet e biznesit

-Transport

-Dokumentimi i transaksioneve

 • Vlerësimi tatimor dhe njoftimi i tij
 • Metodat e vlerësimit tatimor
 • Kontrolli Tatimor, roli i tij në sistemin fiskal
 • Llojet e kontrolleve
 • Strukturat e ngarkuara për të kontrolluar

Diskutime në grup lidhur me raste nga praktika për pikat më sipër

TRAJNUESI: Mirjeta Emini
BIO
Mirjeta është drejtuese e departamentit të Taksës. Ajo iu bashkua PwC pas 16 viteve eksperience me KPMG dhe Boga & Associates.
Mirjeta ka një eksperiencë të konsoliduar të legjislacionit tatimor ne Shqipëri dhe Kosovë si dhe të standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit, duke e bërë atë një këshilluese të mirë të klientëve vendas dhe të huaj si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë.
Mirjeta ka punuar me investitorë ndërkombëtarë të industrisë së prodhimit, në Shqipëri dhe Kosovë. Ajo gjithashtu ka qenë e përfshirë në projekte të ndryshme me dhënien e konsulencës fiskale mbi çështje lidhur me tatimet e korporatave, procedurat tatimore, TVSH-në, doganat dhe tatime të tjera direkte dhe indirekte.
Gjithashtu, ajo ka ofruar shërbime të kontabilitetit, këshillimeve tatimore dhe taksave si dhe mbështetje të plotë për kompani të ndryshme gjatë procedurave të rimbursimit të TVSH-së, kontrolleve tatimore dhe proceseve gjyqësore.
Anëtarësime në shoqata profesionale:
• (Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) – Auditor Ligjor
• Shoqata e Kontabilistëve dhe Auditorëve të Certifikuar të Kosovës
• Partners for Change – Anëtar Bordi
• Këshilluese pranë Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit

PAGESA

Tarifa e pjesëmarrjes në trajnim është 9000 lek. Për anetarësine e DHTIT ky trajnim kushton 20% me pak nga vlera standarte.

Per tu regjistruar plotesoni formularin e aplikimit ==> https://goo.gl/forms/NBaMwdiJQppqnOWu2

Kontakt: Ornela Sulce

Tel: +355 (0) 45 800 934

E-mail: ornela_sulce@cci.al

Share this post