Njoftim për shtyp FUTURE 4.0

Njoftim për shtyp  FUTURE 4.0

Njoftim për shtyp FUTURE 4.0

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në kuadrin Projektit Interreg Adrion: FUTURE 4.0-“ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian area” dhe në bashkëpunim të ngushtë  me UNIVERSITETI MESDHETAR TE SHQIPERISE organizuan më datë 14 dhjetor 2020 në platformën zoom takimin e fundit lokal me temë “ Policy Reccomandation”

Hapja e takimit u bë nga koordinatorja e ketij Projekti znj. Aris Tasho e cila i uroi mirëseardhjen të ftuarve duke viuar me prezantimin e “Planit Lokal te Veprimit” nga ekspertët Znj. Mirela Koci – Drejtore Ekzekutive e Auleda dhe z. Blenard Xhaferraj.

Më pas , znj. Nevila Xhindi në kuadër të UMSH vijoi takimin me një prezantim të shkurtër rreth punës së kryer në lidhje me “planin e veprimit”

Prezantimet u mbyllën me prezantimin final nga znj. Tasho “Politikat e Rekomandimit”.

Pas prezantimeve, pjesëmarrësit  dhanë mendimet e tyre duke e vlerësuar pozitivisht këtë projekt. Ata bënë edhe sugjerime duke marrë parasysh vështirësitë dhe sfidat në punën e tyre të përditshme në sektorin detar. Shkëmbimi i mendimeve dhe komenteve karakterizuan dhe mbylljen e takimit.

Share this post