Menaxhimi Financiar i Riskut

Menaxhimi Financiar i Riskut

Menaxhimi Financiar i Riskut

Lektor : Rinald Muço

Data : 5 – 6 Mars

Orari : 9:30-13:30

QELLIMI I MODULIT

Moduli synon t’u japë menaxherëve dhe specialistëve të sektorit privat njohuritë e nevojshme në fushën e menaxhimit financiar të riskut. Njohuritë që jep ky modul janë të mjaftueshme për t’i bërë pjesëmarrësit të aftë për të kuptuar konceptimin, përkufizimin, matjen dhe menaxhimin bashkëkohor të riskut financiar. Boshtin e modulit e përbëjnë çështjet integrale financiare, të tilla si: evoluimi i konceptit risk, matja statistikore e riskut, modelimi i riskut financiar, menaxhimi i riskut përmes kontratave financiare, modeli i riskut përmes softwareve aplikativë, etj.

EEFEKTET MINIMALE TE PUNES ME PJESEMARRESI

 • Kuptimi logjik i konceptimit dhe përkufizimit të riskut;
 • Matja statistikore e riskut;
 • Modelimi i riskut përmes modeleve të ndryshme;
 • Modelimi i riskut përmes një software aplikativ (Microsoft Excel),
 • Kuptimi dhe përdorimi i instrumentave financiare derivativë për menaxhimin e riskut.

OBJEKTIVAT E KURSIT

 • Përftimi i njohurive mbi konceptet bazë të riskut;
 • Kuptimi i rëndësisë që kanë për ecurinë e shoqërisë tregtare, identifikimi, matja dhe menaxhimi i riskut;
 • Aftësimi për të ndërtuar një model të vlerësimit riskut të aseteve financiare dhe fizike, si dhe optimizuar marrëdhënien risk-kthim;
 • Aftësimi për të llogaritur me saktësi riskun e një aseti apo portofoli asetesh dhe përshtatur me kurbën e dobisë;
 • Aftësimi për të përdorur software aplikativ në vlerësimin e shpejtë të riskut;
 • Aftësimi për të përdorur instrumenta financiarë derivativë për mbrojtjen ndaj riskut..

METODOLOGJIA

Gjatë zhvillimit të modulit theksi vendoset në përsëritjen, kuptimin logjik, konsolidimin e njohurive teorike të marra dhe mbi të gjitha zhvillimin e aftësisë për zbatimin praktik të tyre. Për këtë do të zhvillohen

 • Leksione interaktive;
 • Aplikim të koncepteve përmes ushtrimeve;
 • Punë në software kompjuterik për shtrimin e çështjeve financiare dhe zgjidhjen e shpejtë të tyre.
 • Rast studimor

Dita 1.

Koncepte bazë të riskut financiar

 • Konceptimi dhe përkufizimi në kohë i riskut;
 • Probabiliteti dhe lidhja me riskun;
 • Vlerësimi statistikor i riskut;
 • Risku në një portofol asetesh

Dita 2.

Modelimi dhe menaxhimi i riskut financiar

 • Modeli CAPM
 • Modeli i hendekut;
 • Simulimi financiar
 • Aplikimi i koncepteve të nxëna në software kompjuterik

LEKTOR

Dr. Rinald Muça ka mbaruar studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, dega Financë-Kontabilitet në vitin 2001, duke mbrojtur temën e diplomës “Vlerësimi i performancës së firmës përmes raporteve financiare”.

Në periudhën 2002-2004, në bashkëpunim me Universitetin e Nebraskës, SHBA, përfundoi Masterin për Administrim Biznesi, duke mbrojtur tezën për vlerësimin e riskut politik në Shqipëri.

Më pas, në vitin 2009 merr titullin “Doktor i Shkencave” në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, për punimin “Risku financiar në Shqipëri: Modelet e vlerësimit në tregun bankar”.

Prej 18 vitesh është pedagog i lëndëve “Drejtimi Financiar”, “Drejtimi Financiar Ndërkombëtar” dhe “Modelim financiar” në disa Universitete publike e private në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.

Nga viti 2012 punon si drejtues i Departamentit të Auditimit të Performancës në Kontrollin e Lartë të Shtetit.

PAGESA

Tarifa e pjesëmarrjes në trajnim është 9000 lek. Për anetarësine e DHTIT ky trajnim kushton 20% me pak nga vlera standarte.

Per tu regjistruar plotesoni formularin e aplikimit ==> https://goo.gl/forms/NBaMwdiJQppqnOWu2

Kontakt: Ornela Sulce

Tel: +355 (0) 45 800 934

E-mail: ornela_sulce@cci.al

Share this post