Ligji i shoqërive tregtare, biznesi të përcjellë mendimin e vet për përmirësimin e tij

Ligji i shoqërive tregtare, biznesi të përcjellë mendimin e vet për përmirësimin e tij

Ligji i shoqërive tregtare, biznesi të përcjellë mendimin e vet për përmirësimin e tij

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në cilësinë e anëtarit të grupit të punës të ngritur me urdhër nr.9, date 20.01.2021 nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë për rishikimin e legjislacionit ekzistues të shoqërive tregtare kërkon nga sipërmarrja të shprehë mendimet e saj në mënyrë që të kemi një përmirësim të duhur ligjor

Me qëllim identifikimin e ndryshimeve të nevojshme të legjislacionit tregtar dhe përafrimin e tij me direktivat e BE-së do t’ju luteshim të na përcillni problematikat e hasura si dhe çështje të rëndësishme për t’u reflektuar në ndryshimin e këtij legjislacioni.

Përsa më sipër, mundësisht deri më datë 15.02.2020, do të vlerësonim sugjerimet tuaja.

Na kontaktoni në faqen tonë ose në adresën kabineti@cci.al

Share this post