Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme “Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për Komunikim, publikimin e materialeve, shpërndarje, përkthime dhe evente publicitare” pjesë e projektit FUTURE 4.0 Code 294, financuar nga “Programin Interreg V-B Adriatiko-Jonian (ADRION) 2014-2020”

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme “Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për Komunikim, publikimin e materialeve, shpërndarje, përkthime dhe evente publicitare” pjesë e projektit FUTURE 4.0 Code 294, financuar nga “Programin Interreg V-B Adriatiko-Jonian (ADRION) 2014-2020”

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme “Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për Komunikim, publikimin e materialeve, shpërndarje, përkthime dhe evente publicitare” pjesë e projektit FUTURE 4.0 Code 294,  financuar nga “Programin Interreg V-B Adriatiko-Jonian (ADRION) 2014-2020”

 

Referenca e Projektit:  ADRION, “ADRIATIC-IONIAN PROGRAMME INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020″ – “FUTURE 4.0” /code. 294/ Order Prot. nr.   29, Date 01.02.2019

Ne kuader te partneritetit ne projektin “FUTURE 4.0”, “Edukimi prodhues dhe modeli I qeverisjes se trajnimeve per industrine 4.0 ne zonen Adriatiko – Joniane” financuar nga “Programin Interreg V-B Adriatiko-Jonian (ADRION) 2014-2020”,dhe me kod 294, Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane,  shpall thirrjen e tenderit per ekspertizen e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

 

“Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për Komunikim, publikimin e materialeve, shpërndarje, përkthime dhe evente publicitare”

 

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje dhe duhet te permbaje:

 • Udhezime mbi tenderin dhe njoftimi i kontrates
 • Draft Kontrate Marreveshjeje dhe Kushte te vecanta me anekset perkatese
 • Kushte te pergjithshme per kontratat e sherbimit
 • Termat e References
 • Eksperti kyc (perfshire modeli per paraqitjen e listes se eksperteve dhe CV se tyre)
 • Buxheti (sipas modelit te dhene)
 • Formulare dhe dokumenta te tjere suportues

 

Informacione te tjera Other information:

 • Tabela e perputhjes Administrative
 • Tabela e Vleresimit
 • Formati i aplikimit ne tender

Per me shume detaje per procedura te  tenderimit te ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve te PRAG dhe anexeve te tij te cilat mund ti shkarkoni ne adresen e meposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:

Aplikimet duhet te jene ne anglisht dhe te permbajne, nje oferte teknike dhe nje oferte financiare, e cila duhet te dorezohet ne zarfa te ndara dhe te permbaje nje pale dokumenacion te shenuar si “Origjinal “.

Kandidatet e interesuar jane te ftuar te dorezojne aplikimet e tyre ne nje zarf te mbyllur ku te specifikohet:

 1. Adresa e aplikantit te interesuar:
 2. Kodi i references per proceduren e siperpemendur te tenderit
 3. Fjalet ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dhe ekuivalentja fraze ne shqip “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit”
 4. Emri i shoqerise se interesuar.

per projektin FUTURE 4.0”, ne adresen e meposhtme :

 

Dhoma e Tregtise dhe Industrise, Tirane

Rruga e Kavajes, Ndertesa 2. Hyrja 2 , Tirane 1001

Tel/Fax: Tel: +355 45 800 932

E-mail: cci.tirana@cci.al

 

Aplikimet pranohen deri me 14/03/2019, brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati.

Per me shume informacion mbi dosjen e plote te tenderit si dhe kerkesave dhe afateve te kohezgjatjes se kontrates, referojuni Termave te References se publikuar ketu , apo kerkoni nje informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresen elektronike te dhene me siper.

Share this post