Lenda: Thirrje Interesi per “Ekspertizë e jashtme për shërbimin në lidhje me organizimin e vizitave në terren në Shqipëri dhe Takimin e Ndarjes së Praktikës më të Mirë që përfshin aktorët lokalë dhe ndërkombëtarë në Tiranë si dhe eventin përfundimtar,” financuar nga programi “INTERREG Balkan-Mediterranean 2015-2020″.

Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit “BALKANET” - (code.no. 2469) – - “RRJETI I IDEVE BALLKANIKE PËR INOVACION TË QËNDRUESHËM NË SEKTORIN AGRO-USHQIMOR” financuar nga “PROGRAMI I BASHKEPUNIMIT TRANSNACIONAL “INTERREG V-B BALKAN- MESDHE 2014-2020".

Lenda: Thirrje Interesi per “Ekspertizë e jashtme për shërbimin në lidhje me organizimin e vizitave në terren në Shqipëri dhe Takimin e Ndarjes së Praktikës më të Mirë që përfshin aktorët lokalë dhe ndërkombëtarë në Tiranë si dhe eventin përfundimtar,” financuar nga programi “INTERREG Balkan-Mediterranean 2015-2020″.

Referenca e Projektit: “INTERREG Balkan-Mediterranean 2015-2020” BALKANET” – (CODE No. 2569) / Order Prot. No. 61, Date 15-07-2019

Në kuadër të partneritetit në projektin BALKANET financuar nga “INTERREG Balkan-Mediterranean 2015-2020“, Dhe me kod 2569, Dhoma e Tregtie dhe Industrise Tirane, shpall thirrjen e tenderit per asistencën e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

Ekspertizë e jashtme- për shërbimin në lidhje me organizimin e vizitave në terren në Shqipëri dhe Takimin e Ndarjes së Praktikës më të Mirë që përfshin aktorët lokalë dhe ndërkombëtarë në Tiranë si dhe eventin përfundimtar,”

Dosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje dhe duhet te permbaje:

 • Udhezime mbi tenderin dhe njoftimi I kontrates
 • Draft Kontrate Marreveshje edhe Kushtet e vecanta me anekset perkatese
 • Kushtet e pergjithshme per kontratat e sherbimit
 • Termat e References
 • Metodologjia e organizimit
 • CV e aplikantit ne tender ose Eksperti kyc (perfshire modeli per paraqitjen e listes se eksperteve dhe CV se tyre)
 • Buxheti (sipas modelit te dhene (Fee -Based )
 • Formulare dhe dokumenta te tjere suportues

 

Informacionet e tjera:

 • Tabela e perputhjes Administrative
 • Tabela e Vleresimit
 • Formati I aplikimit ne tender

Per me shume detaje per procedurat e tenderimit te ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve te PRAG dhe anexeve te tij te cilat mund ti shkarkoni ne adresen e meposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:

Aplikimet duhet te jene ne anglisht dhe te permbajne, nje oferte teknike dhe nje oferte financiare, e cila duhet te dorezohet ne zarfat e ndara dhe te permbaje nje pale dokumenacion te shenuar si “Origjinal “ dhe tre kopje te shenuara “Kopje”.

Kandidatet e interesuar jane te ftuar te dorezojne aplikimet e tyre ne nje zarf te mbyllur ku te specifikohet:

 1. Adresa e aplikantit te interesuar;
 2. Kodi i references per proceduren e siper pemendur te tenderit
 3. Fjalet ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dhe e kuivalentja fraze ne shqip “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit”
 4. Emri i shoqerise se interesuar.

Per projektin BALKANET”/ Code. 2569”, ne adresen e meposhtme :

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane

Rruga e Kavajes, Ndertesa 2. Hyrja 2 , Tirane 1001

Tel/Fax: Tel: +355 45 800 932

E-mail: cci.tirana@cci.al

 

Aplikimet pranohen deri me 20.09.2019 , brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati.

Per me shume informacion mbi dosjen e plote te tenderit si dhe kerkesave dhe afateve te kohezgjatjes se kontrates, referojuni Termave te References se publikuar ketu, apo kerkoni nje informacion me te plote rreth dosjes se tenderit ne adresen elektronike te dhene me siper.

[bsf-info-box icon=”Defaults-file-archive-o” icon_size=”32″ icon_color=”#1e73be” title=”Download Standard Tender Documents” read_more=”box” link=”url:http%3A%2F%2Fcci.al%2Fmedia%2Fdokumentatandarte.rar|||”][/bsf-info-box]

Share this post