Konsorciumi shqiptar i Rrjetit Europian të Ndërmarrjeve lancon pyetësorin “SME feedback”

Konsorciumi shqiptar i Rrjetit Europian të Ndërmarrjeve lancon pyetësorin "SME feedback"

Konsorciumi shqiptar i Rrjetit Europian të Ndërmarrjeve lancon pyetësorin “SME feedback”

 

Ky pyetësor u drejtohet NVM-ve shqiptare të cilat janë të përfshira ose synojnë të përfshihen në biznesin ndërkombëtar, eksportet, investimet ose bashkëpunime përtej Shqipërisë, në Europe e më gjerë.

Pyetësori do të shërbejë si një matës i njohurive dhe shërbimeve që kane apo synojnë të kenë NVM-të shqiptare mbi bërjen e biznesit në Europë, njohjen e programeve mbështetëse europiane, shërbimet e EEN dhe do të ndihmojë Komisionin Europian të orientojë politikat mbështetëse të biznesit drejt nevojave të rëndësishme të tyre.

Më poshtë linku i pyetësorit:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2yKXJMnOrkt711NPeTQ7nsZrs7GYID_bM_bIVioejPnBC5w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Share this post