FUTURE 4.0 PLUS

FUTURE 4.0 PLUS

FUTURE 4.0 PLUS

Emri i projektit:              Edukimi Prodhues dhe modeli i qeverisjes së trajnimeve për IndUstrinë 4.0 në zonën Adriatiko-Joniane

Akronimi i projektit:      FUTURE 4.0 PLUS #1278

 

Kohëzgjatja :                  6  Muaj  (01.01.2022-30.06.2022)

Arsyeja e programit:     Prioriteti i Programit: Rajoni inovativ dhe i zgjuar

 

Objektivi specifik i prioritetit: Mbështetja e zhvillimit të një sistemi rajonal të inovacionit për zonën Adriatik-Jon.

 

Objektivat e programit:

  • Hartëzimi Teknologjik i sektorit të Kantierit & Zinxhirit të Furnizimit Logjistik Detar
  • Trajnimi i aftësive dhe kompetencave/hub mësimor- platforma FUTURE 4.0
  • Modeli dhe Strategjia e të mësuarit të zgjuar

 

Partner lider:              Rajoni i Venetos  (IT)

Partnerët:                   Konfindustria e Veneto SIAV S.p.A. (IT)

Universiteti Politeknik i Barit (IT)

Dhoma e Tregtisë së Ahaia (GR)

Qarku i Primorje-Gorski, (CR)

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (AL)

 

Përshkrimi i projektit:

 

Industria Detare, Ndërtimi i Anijeve dhe zinxhiri i furnizimit përkatës në rajonin Adriatiko-Jonian po përballen me sfida të mëdha, duke parë drejt transformimit të rëndësishëm të industrisë prodhuese, Revolucioni i Katërt Industrial, që përfshin të gjithë procesin e zinxhirit të vlerës me efekte në prodhim, marrëdhëniet ndërkompani dhe njerëzore. zhvillimin e kapitalit dhe kërkon një teknologji të re brush-ups.

Projekti FUTURE 4.0 zhvilloi një metodologji eksperimentale të transferimit të njohurive drejtuar kompanive që operojnë në këtë sektor, me synimin për të mbështetur kalimin e tyre drejt Industrisë 4.0 dhe për të thyer barrierat ndaj inovacionit midis universitetit, qendrës së kërkimit dhe ndërmarrjeve.

Mjetet dhe modelet u krijuan dhe u testuan për të forcuar kompetencat, për të rritur ndërgjegjësimin për nevojat dhe tendencat e teknologjisë dhe për të rimenduar grupin e aftësive dhe aftësive që mundësojnë transformimin industrial. Tani është koha për t’i ndarë ato në mënyrë efektive dhe për të kontribuar në këtë mënyrë në konkurrencën e sektorëve të ndërtimit të anijeve dhe logjistikës dhe në qëndrueshmërinë e tyre në përballjen me pasojat e pandemisë COVID-19.

Për të maksimizuar dukshmërinë e arritjeve të projektit, FUTURE 4.0 PLUS i ri do të zbatojë veprime për vlerësimin e kapitalit të njohurive të prodhuara, duke e bërë atë gjerësisht të disponueshme, veçanërisht për kompanitë dhe institucionet trajnuese që po i afrohen tranzicionit drejt një më të gjelbër dhe dixhitale. dimension.

Duke parë drejt konceptit Fabrika e së Ardhmes, do të organizohen seminare dhe ngjarje të synuara për të trajtuar çështjen e transformimit të Industrisë 4.0 nga këndvështrime të ndryshme, duke ndarë rezultatet e kërkimit, duke futur aplikime të mëtejshme të mjeteve të të mësuarit dhe duke përforcuar Rrjetin e krijuar midis akademikëve dhe ndërmarrjeve aktive në rajoni Adriatik – Jon.

Përmbajtja e re e komunikimit, si videot mësimore, do të dizajnohet për të ilustruar aspektet kryesore të projektit FUTURE 4.0 dhe zbatimin praktik dhe efektiv të metodologjisë së transferimit të njohurive të tij. Përveç kësaj, do të theksohen përmbajtjet përkatëse në lidhje me Hartën Teknologjike të zhvilluar. Kontributet dhe përvojat më frymëzuese të dala nga zbatimi i Veprimeve Pilot do të ndahen në një zonë të dedikuar në internet, ku gjithashtu analizat dhe kërkimet e projektit, të rishikuara siç duhet, do të jenë në dispozicion për konsultim.

 

Rëndësia e projektit

Të hartojë një strategji të përbashkët për të përtërirë qasjen e kompanive ndaj trajnimit nëpërmjet një modeli të zgjuar të të mësuarit duke nxitur konkurrencën e sektorit të lundrimit/anijeve në Itali (Veneto & Puglia), Kroaci, Greqi dhe Shqipëri.

 

Objektivat specifike:

  • Përcaktimi i Hartëzimit Teknologjik të zinxhirit të furnizimit logjistik të sektorit të kantjereve dhe nautikës nëpërmjet një udhëzuesi gjithëpërfshirës dhe aktivitetit të parashikuar mbi teknologjinë dhe kompetencat e lidhura me të.
  • Dizenjimi i një platforme trajnimesh, mesimnxënieje, njohurie, kompetencash si dhe duke përfshirë Universitetet dhe kompani trajnimesh
  • Implementimi dhe vleftësimi i Smart Learning Model and Strategy nëpërmjet veprimeve pilot lokale, duke përfshirë edukimin efektiv industrial dhe trajnimin për inovacionin dhe rritjen e bashkëpunimit Industri – UniversitetArsyeja e bashkëpunimit:

 

Aktivitetet kryesore :

 

Për të arritur këtë qëllim, të gjitha materialet e prodhuara nga   projekti  FUTURE 4.0 do të riorganizohen, dhe më pas do të bëhen të përdorshme dhe të disponueshme përmes një hapësire të dedikuar në internet, duke përdorur në mënyrë krijuese imazhe, tregime, njohuri dhe video mësimore të krijuara ad hoc. Punëtoritë dhe seminaret do të organizohen gjithashtu në çdo rajon të përfshirë, me qëllim promovimin e përvojës së projektit, thellimin e temës së Industrisë 4.0 dhe aftësive të lidhura me të, ilustrimin e mjeteve dhe metodologjive të zhvilluara nga projekti, ndarjen e mësimeve të nxjerra dhe rastet e suksesshme industriale, si dhe si futja e qasjeve të mëtejshme për industrinë e së ardhmes.

 

Rezultatet kryesore:  Projekti FUTURE 4.0 (www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/future_4_0), i cili përfundoi në vitin 2020, trajtoi krizën pandemike gjatë fazës së fundit të zbatimit, e cila ndikoi në përhapjen e gjerë të rezultateve të tij në territoret e përfshira dhe me palët e interesuara. Projekti FUTURE 4.0 PLUS, i synuar si vazhdim i atij të mëparshmi, synon të maksimizojë efektivitetin e rezultateve të arritura, duke e bërë kapitalin më të aksesueshëm dhe më të disponueshëm për objektivat kryesore (kompanitë e ndërtimit të anijeve dhe logjistikës, dhe institutet e trajnimit). njohuritë e prodhuara nga vetë projekti dhe të lidhura me temën e tranzicionit të Industrisë 4.0. Ndarja e mjeteve dhe modeleve të zhvilluara për të forcuar kompetencën dhe ndërgjegjësimin në lidhje me nevojat teknologjike të kompanisë, synon të kontribuojë në qëndrueshmërinë e industrisë së ndërtimit të anijeve, zinxhirit të saj të furnizimit dhe logjistikës, në përballimin e pasojave të pandemisë së lidhur me COVID. 19.

 

FUTURE 4.0 PLUS WEB

https://www.future40plus-siav.eu/

 

FUTURE 4.0 PLUS WEBSITE

https://future4.adrioninterreg.eu/

 

Projekti mbështetet nga Programi Interreg ADRION, financuar nga Fondi Rajonal Evropian i Zhvillimit dhe Fondet e IPA II.

Koordinatore projekti:

Aris Tasho

Email aris_tasho@cci.al

Share this post