Future 4.0 Plus “Kick-Off Meeting” 08.02.2022

Future 4.0 Plus “Kick-Off Meeting” 08.02.2022

Future 4.0 Plus “Kick-Off Meeting” 08.02.2022

Në kuadër të programit INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION, partnerët e projektit ‘’ FUTURE 4.0 PLUS’’ (ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa PLUS), zhvilluan në datën 08.02.2022 Kick-off Meeting.

Ky projekt është vazhdimësi e projektit @Future 4.0 I cili pati një impakt të gjerë në opinionin publik mbi risitië e inovacionit përsa i përket industrisë së ndërtimit të anijeve dhe më gjerë. Takimi u zhvillua online midis 6 partnerëve të projektit, për shkak të kufizimeve të vendosura nga pandemia Covid-19.

Përgjatë këtij takimi të pare midis partnerëve të Future 4.0 Plus për të diskutuar mbi detyrat dhe objektivat e secilit partner në mënyrë që realizimi i tij të ketë një impakt sa më të gjerë dhe të realizohet brënda afateve të vendosura. Gjatë takimit të zhvilluar u bë prezantimi I partnerëve bashkë me personat të cilët do të jenë të angazhuar për implementin e këtij pojekti, si edhe u bë  përmbledhje e suksesit të zbatimit të fazës së parë të projektit. Gjithashtu çdo partner përgjegjës I paketave të punës prezantoi metodologjinë e zbatimit të projektit si dhe u diskutuan strategjitë e bashkëpunimit për të pasur një realizim sa më të sukseshëm të objektivave të projektit. Pas prezantimit dhe caktimit të përparësive të projektit, secili partner mori detyrat përkatëse dhe u angazhuan mbi bashkëpunimin rigoroz mbi ecurinë e projektit. Dhoma Tregtare dhe e Industrisë së Tiranës është përgjegjëse e paketës së punës së Komunikimit dhe ka një rol kyç dhe të në zbatimin e këtij projekti, pasi synon të promovojë në shkallë të gjërë objektivat e projektit te palët e interesuara duke zhvilluar seminare të ndryshme por dhe duke përdorur mjetet e komunikimit interaktiv si dhe rrjetet sociale.

Share this post