Enjoy ECO-NautiNET PLUS!

Enjoy ECO-NautiNET PLUS!

Enjoy ECO-NautiNET PLUS!

 

Enjoy ECO-NautiNET PLUS!

Objektivi i përgjithshëm i projektit ECO-NautiNET PLUS është të maksimizojë më tej efektivitetin dhe përhapjen e gjerë, në nivel ADRION, të Rrjetit inovativ të Bashkëpunimit ECO-NautiNET të SME-ve, Institucioneve të Kërkimit dhe Teknologjisë, Organizatave Mbështetëse të Biznesit të sektorit Detar dhe të përmirësojë transferimin praktik te këtij bashkëpunimi, rrjeti dhe sistemi menaxhimi në sektorë të tjerë të ndërlidhur blu.

 

Objektivat e Projektit:

-për të trajtuar bashkëpunimin e munguar midis SME-ve, institucioneve kërkimore dhe organizatave mbështetëse të biznesit në të gjithë zonën Adriatiko-Joniane, duke përdorur, shfrytëzuar më mirë, përmirësuar dhe transferuar Sistemin e përbashkët të Menaxhimit të Përbashkët, Rrjetin dhe Platformën Web të zhvilluar dhe testuar të ECO-NautiNET-të rrisë realizimin e mundësive konkrete të reja bashkëpunimi ndërmjet SME-ve dhe RTO-ve të sektorëve nder sektorial detar dhe blu në zonën ADRION përsa i përket inovacionit të proceseve dhe produkteve. -për të rritur zbatimin dhe transferimin e Sistemit të Menaxhimit të Përbashkët, Rrjetit dhe Platformës së Webit në sektorë të tjerë blu ndër sektorial si një qasje efikase për bashkëpunim, inovacion dhe ndërkombëtarizim

 

Perse  platforme?

 

Per te gjetur partnere biznesi

 

-Të krijojë rrjet me SME-të, BSO dhe studiues -Për të zbuluar ide të reja, zgjidhje dhe praktika më të mira Klikoni në platformë

http://econautinet.fsb.hr/

 

 PARTNERI kryesor:

 CA – Επιμελητήριο Αχαΐας- Chamber of Acaia Greece

 

Partneret e projektit:

RRC KOPER- Regionalni Razvojni Center Koper Slovenia

UNIZAG FSB- Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva I Brodogradnje Croatia

CNA RAVENNA- Confederazione Nazionale dell’Artigianato della Piccola e Media Impresa Associazione Territoriale Di Ravenna Italy

CCE PULA- Hrvatska gospodarska komora Croatia

DURA- Dubrovačka Razvojna Agencija Croatia

CCIT- Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë Albania

 

 

Ky projekt mbështetet nga Programi ADRION INTERREG V-B 2014-2020 – Thirrja e parë për propozime – financuar nga Fondi Evropian i Zhvillimit Rajonal dhe fondi IPA II.

 

Buxheti i projektit ne EURO: 148.169,56

ERDF and IPA II funding in EUR: 125.944,12

Kohezgjatja e projektit: 6 muaj

Projekti fillon me: 01.01.2022

Numri i projektit: 1288-ADRION

Aktivitetet kryesore 

WP Manaxhimi

WPT1 Implementimi

WPC Komunikimi

 

Per te mesuar me shume:

Web-site: https://econautinet.adrioninterreg.eu/

Platform: https://econautinet.fsb.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/ECONautiNetPLUS

You Tube Channel: ECO-NautiNET PLUS Adrion

Twitter:   @AdrionEcoPlus

Linkedin:   ECO-NautiNET PLUS Adrion

 

Ky dokument është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e dokumentit është përgjegjësi e vetme e Konsorciumit ECO-NautiNET dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se pasqyron pozicionin e Bashkimit Evropian dhe/ose autoriteteve të Programit ADRION

Share this post