CCIT staff participates in the first U-SIA project workshop organized by University of Belgrade.

Stafi i CCIT pjesemarres në workshop-in e parë të projektit U-SIA të organizuar nga Universiteti i Beogradit.

CCIT staff participates in the first U-SIA project workshop organized by University of Belgrade.

Projekti “University to Society Innomediaries in Albania: Co-Production of knowledge and research that matters” (U-SIA) synon të nxisë bashkëpunimin efektiv dhe të qëndrueshëm të universitetit me shoqërinë në Shqipëri me ndikim në zhvillimin dhe procesin e integrimit europian të vendit. Konkretisht, projekti synon të rrisë kapacitetet e universiteteve në Shqipëri për të bashkëprodhuar njohuri dhe kërkime shkencore me ndikim nëpërmjet krijimit të një njësie për transferimin e njohurive dhe brokerimin e inovacionit. Projekti gjithashtu synon të zhvillojë dhe zgjerojë bazën e njohurive që është akademikisht e detajuar dhe praktikisht e zbatueshme në kontekstin shqiptar përmes krijimit të rrjetit të partnerëve në modelin Quadruple Helix (QH).

Workshop-i i parë për shkëmbimin e përvojës në projektin U-SIA u organizua nga Universiteti i Beogradit, Fakulteti i Shkencave Organizative, Beograd, Serbi, në periudhën 25-29 tetor.

Trajnimi u krijua me qëllim transferimin horizontal të njohurive dhe përvojave të profesorëve, biznesmenëve, përfaqësuesve të sektorit civil, fondit shkencor dhe përfaqësuesve të medias nga Serbia te kolegët nga Shqipëria.

Me këtë rast Fakultetin e Shkencave Organizative e vizituan përfaqësues të Robert Bosch, mysafirë nga Brainz TV, përfaqësues të sektorit civil dhe të Qendrës për Politika Arsimore, ndërsa të pranishmëve iu drejtua dr. Milica Gjuriq Joviqiq, drejtoreshë e Shkencës Fondi i Serbisë. Duke qenë se Fakulteti i Shkencave Organizative është themeluar 50 vite më parë nga përfaqësues të ekonomisë, padyshim që është adresa dhe mbështetja e duhur për realizimin e këtij projekti.

Gjatë gjithë këtyre viteve ky universitet ka ndërtuar bashkëpunim të ngushtë me ekonominë dhe misioni dhe vizioni i tij nuk është vetëm përmirësimi, modernizimi dhe hulumtimi në lidhje me njohuritë teorike, por edhe mbledhja dhe transferimi i njohurive në ekonomi dhe anasjelltas.

Stafi i universitetit serb gjithashtu vuri në dukje për kolegët e tij nga Shqipëria rëndësinë e të mësuarit me mbështetjen dhe zbatimin e rasteve studimore, të cilat përballen me studentët me sfida reale nga ekonomia, dhe theksoi me krenari rëndësinë e BBICC – konkurrencës studentore botërore në zgjidhjen e studimeve të rasteve të biznesit.

Ata treguan se si një fakultet modern dhe bashkëkohor që merret me biznes dhe teknologji informative arriti t’i përgjigjet kërkesave të diçkaje që quhet universitet modern sipërmarrës, pra fakultet.

Gjatë ditës së parë, pjesëmarrësit nga partnerët shqiptarë shkëmbyen përvoja dhe mësime nga qasja e Universitetit të Beogradit në forcimin e universitetit sipërmarrës, universitetit të angazhuar dhe Quadruple Helix dhe gjithashtu mësuan nga studentët për lidhjet midis universitetit dhe biznesit. Në ditën e dytë, seminari u fokusua në Misionin e Tretë të Universitetit dhe mënyrën e krijimit të Njohurive me Ndikim si dhe komunikimin e kërkimit për të forcuar ndikimin e mësimdhënies dhe kërkimit. Dita e tretë u fokusua më shumë në universitetin e angazhuar dhe bashkëpunimin me shoqërinë civile. Pjesëmarrësit nga partnerët e USIA-s nga Shqipëria punuan në një seminar të përbashkët mbi mënyrën e zhvillimit të angazhimit të palëve të interesuara për bashkëpunimet mes universitetit dhe shoqërisë.

Share this post