Ekspert i jashtëm për të hartuar dhe zbatuar Aksionet Pilote Lokale për projektin “FUTURE 4.0”

Ekspert i jashtëm për të hartuar dhe zbatuar Aksionet Pilote Lokale për projektin “FUTURE 4.0”

                                                                                                            Tirana,13 /Gusht/ 2019

Lenda: Thirrje Interesi per “Ekspert i jashtëm për të hartuar dhe zbatuar Aksionet Pilote Lokale” për projektin“FUTURE 4.0”-(CODE.Nr.294,)”financuarnga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020“.

Referenca e Projektit:“Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020/294/“Future 4.0” Project / Order No. 73/Prot.Dt.07.08.2019

 Ne kuader te partneritetit ne projektin “FUTURE 4.0”financuar nga “PROGRAMI TRANSNACIONAL ADRIATIKO-JONIAN INTERREG V-B 2014-2020“, Dhe me kod 294, Dhoma e Tregtie dhe Industrise Tirane, shpall thirrjen e tenderit per asistencën e jashtme te nevojshme ne kuader te projektit, si me poshte:

 “Ekspert i jashtëm për të hartuar dhe zbatuar Aksionet Pilote LokaleDosja e plote e tenderit eshte bashkelidhur kesaj thirrjeje dhe duhet te permbaje:

 • Udhezime mbi tenderin dhe njoftimi i kontrates
 • Draft KontrateMarreveshjeedheKushtet e vecanta me aneksetperkatese
 • Kushtet e pergjithshme per kontratat e sherbimit
 • Termat e References
 • Metodologjia e organizimit
 • CV e aplikantit ne tender ose Eksperti kyc (perfshire modeli per paraqitjen e listes se eksperteve dhe CV se tyre)
 • Buxheti (sipasmodelit te dhene)
 • Formularedhedokumentatetjeresuportues

Informacionet e tjera:

 • Tabela e perputhjes Administrative
 • Tabela e Vleresimit
 • Formati i aplikimit ne tender

Per me shume detaje per procedurat e tenderimit te ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve te PRAG dhe anexeve te tij te cilat mund ti shkarkoni ne adresen e meposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:                          

Aplikimet duhet te jene ne anglisht dhe te permbajne, nje oferte teknike dhe nje oferte financiare, e cila duhet te dorezohet ne zarfat e ndara dhe te permbaje nje pale dokumenacion te shenuar si “Origjinal”.

Kandidatet e interesuarjane te ftuar te dorezojneaplikimet e tyre ne njezarf te mbyllurku te specifikohet:

 1. Adresa e aplikantit te interesuar;
 2. Kodi i references per proceduren e siper pemendur te tenderit
 3. Fjalet ‘Not to be opened before the tender-opening session’ dhe e kuivalentjafraze ne shqip “Mostehapetperpara fazes se hapjes se ofertavetetenderit”
 4. Emri i shoqerise se interesuar.

Per projektin“FUTURE 4.0”, ne adresen e meposhtme :

Dhoma e Tregtise dhe Industrise Tirane

Rruga e Kavajes, Ndertesa 2. Hyrja 2 , Tirane 1001

Tel/Fax:Tel: +355 45 800 932

E-mail:cci.tirana@cci.al

Aplikimet pranohen deri me 12.09.2019,brenda ores 16:00. Do te shqyrtohen vetem aplikimet qe mberrijne brenda ketij afati.

Per me shumeinformacionmbidosjen e plote te tenderit si dhekerkesavedheafateve te kohezgjatjes se kontrates, referojuniTermavete References se publikuarketu,apokerkoninjeinformacion me te plote rrethdosjes se tenderit ne adresenelektronike te dhene me siper. 

Share this post