ECO-NautiNET

ECO-NautiNET

ECO-NautiNET

Mbështetja e rrjetit për NVM-të në sektorin detar në rajonin Adriatik-Jonian

Programi: Interreg Adrion Kohëzgjatja e projektit: 1 shkurt 2018 – 31 janar 2020

Partneri kryesor i projektit:  Dhoma e Achaias, Greqi.

Partnerët:

  • Qendra e Zhvillimit Rajonal Koper, Slloveni
  • Universiteti i Zagrebit, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Arkitekturës Detare; Programet e Veprimeve Prioritare
  • Qendra e Aktiviteteve Rajonale
  • Dhoma Ekonomike Kroate
  • Instituti për Planifikim Fizik të Rajonit të Istria-s
  • N.A. Konfederata Kombëtare e Artizanatit dhe e Smes – o Shoqata e Provincës së Ravenës, Itali
  • Agjencia e Zhvillimit Qytetit të Dubrovnikut
  • Qendra Evropiane e Biznesit dhe Inovacionit në Attica
  • Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë

ECO-NautiNET synon të sigurojë një bashkëpunim efektiv dhe të qëndrueshëm midis NVM-ve dhe / ose instituteve kërkimore në sajë të një platforme të përbashkët të përbashkët të Sistemit të Menaxhimit me qëllim të përmirësimit të konkurrencës dhe inovacionit në sektorin e lundrimit. Rezultati kryesor i projektit do të jetë realizimi i një bashkëpunimi që përfshin kryesisht aktorët kryesorë të inovacionit si Dhomat e Tregtisë, Shoqata e NVM-ve dhe Agjencitë Zhvillimore për zhvillimin e një platforme të përbashkët ECO-NautiNET transnacionale dhe Adriatiko-Joniane, që synon të mbështesë krijimin dhe rritjen e rrjeteve në zonën ADRION.

Një bashkëpunim i qëndrueshëm nën platformën ECO-NautiNET do të lehtësojë punën e aktorëve kryesorë të inovacionit, duke lehtësuar punën e tyre për të mbështetur ndërkombëtarizimin ndërmjet NVM-ve lokale dhe për të siguruar metodologji dhe mundësi të përbashkëta për sipërmarrësit dhe institutet kërkimore. Bashkëpunimi do të sigurohet vazhdimisht nga ndërmjetësit e rrjeteve të tyre rajonale që bashkëpunojnë me kolegët e tjerë nga rajonet e tjera të ADRION-it për të gjetur zgjidhjen më të përshtatshme për krijimin e rrjeteve. Çdo partner do të ketë ndërmjetësin e tij për të garantuar qëndrueshmëri edhe pas përfundimit të projektit.

Projekti është i ndarë në 5 paketa kryesore të punës:

I M Menaxhimi

Paketa e punës përfshin përgatitjen e të gjitha akteve dhe dokumenteve statutore, menaxhimin e vazhdueshëm të aktiviteteve të projektit, menaxhimin financiar, raportimin dhe arkivimin dhe vetëvlerësimin e rezultateve të projektit.

II T1 – Identifikimi i agjentëve të ndryshimit

Agjentët e ndryshimit do të trajnohen për të miratuar dhe përmbushur kërkesat e kërkuara në një bashkëpunim transnacional të suksesshëm dhe të qëndrueshëm midis aktorëve të ndryshëm si SME-të dhe institutet kërkimore.

III. T2 – Sistemi i Përbashkët i Menaxhimit të platformës së internetit ECO-NautiNET

Realizimi i një Sistemi të Përbashkët të Menaxhimit të platformës së bazuar në ueb, aktiv në zonën ADRION, për të mbështetur NVM-të dhe institutet kërkimore për të bashkëpunuar në rrjetet inovative transnacionale.

lV. T3 – Rrjeti ECO-NautiNET

Rrjeti i bashkëpunimit ndërmjet ndërmarrjeve, organizatave mbështetëse të biznesit dhe instituteve kërkimore. Web siti i bazuar, menaxhuar nga agjentët e rrjetit dhe të koordinuara përmes një sistemi të përbashkët të menaxhimit.

V. C-Komunikimi

Në kete  hap, plani i komunikimit dhe shpërndarjes do të përpunohet. Me qëllim të përhapjes së gjetjeve dhe mundësive dhe në shënjestër të SME-ve, Organizatave Mbështetëse të Biznesit dhe Instituteve Kërkimore Aktiviteti do të realizojë dhe shpërndajë materialet, ngjarjet dhe botimet në nivel rajonal në mënyrë që të bindë për t’u bashkuar me rrjetin e EcoNautiNet. Meqë qëllimi përfundimtar i planit të komunikimit do të jetë sigurimi i transferueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së EcoNautiNet pas përfundimit të projektit, është e nevojshme të tregohet dhe të bindet organizata tjetër mbështetëse e biznesit nga vendet dhe rajonet jo pjesëmarrëse për t’u bashkuar dhe për të adoptuar platformën dhe metodologjinë propozuar.

Project Manager

Albana Laknori

Email: albana_laknori@cci.al

Share this post