E-commerce platform – newsletter no2

E-commerce platform - newsletter no2

E-commerce platform – newsletter no2

Përmes pesë moduleve, Web platforma Ecommerce4all.eu do të prezantojë të dhëna dhe informacione bazë për zhvillimin e e-commerce dhe statistika për rajonin e CEFTA-s.

Çdo modul trajton një temë të ndryshme përkatëse të tregtisë elektronike, e paraqitur në një mënyrë lehtësisht të kuptueshme. Të dhënat dhe informacioni në lidhje me aspektet kryesore të biznesit të tregtisë elektronike do të strukturohen në pesë modulet e mëposhtme:

Statistikat dhe të dhënat për zhvillimin e tregut të e-commerce në CEFTA

Legjislacioni i tregtisë elektronike

Pagesa

Transporti

Histori suksesi rreth tregtisë elektronike në tregjet e CEFTA-s.

Nga këto pesë module, e-shitësit, të cilët synojnë zgjerimin ndërkufitar të biznesit të tyre, do të marrin informacionin bazë dhe burimet për të arritur qëllimin e tyre.

? Ecommerce4all.eu së shpejti do të jetë i disponueshëm për e-shitësit në rajonin e CEFTA-s.

#ecommerce  #CEFTA #ecommerce4all

Share this post