DynaMob 2.0

DynaMob 2.0

Emri i projektit:                    Dynamic MOBILITization 2.0

Akronimi i projektit:           #DynaMob 2.0

Kohëzgjatja :                           24 Muaj (03.04.2018– 02.04.2020)

Arsyeja e Programit:            Prioriteti i Programit: Rritja dhe promovimi i shërbimit të transportit të qëndrueshëm dhe faciliteteve si dhe përmirësimi i infrastrukturës publike.

 Objektivi specifik i prioritetit: 4.1 Rritja e koordinimit mes aktorëve përkatës për të promovuar lidhjet e qëndrueshme ndërkufitare në zonën e bashkëpunimit.

Objektivat specifike:

  • Sistemi rajonal i inovacionit të bioekonomisë
  • Integrimi ndër-nacional i aktorëve të bio-ekonomisë
  • Politikat mbështetëse të bioekonomisë

Partner lider:                         Komuna Kopertino (ITALI)

Partnerët:                               Agjencia e Formimit Ulise (ITALI)

Opština Budva (MALI I ZI)

Komuna Kampobasso (ITALI)

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, Tiranë (SHQIPËRI)

Bashkia Skrapar (SHQIPËRI)

Bashkia Tiranë (Partner i Asociuar – SHQIPËRI)

Përshkrimi i projektit:

Një përmbledhje

Projekti “Dynamic MOBILITization 2.0” (#DynaMob 2.0) i përgjigjet SO 4.1 të PA4 të Programit Interreg IPA CBC Itali – Shqipëri – Mali i Zi (IT-AL-ME) 2014-2020, duke pasur si qëllim promovimin dhe nxitjen e përdorimit të formave miqësore të transportit në zonën ndërkufitare, duke u fokusuar në ndarjen e makinave elektrike dhe biçikletave elektrike si pjesë të një kulture të re të lëvizjes.

Me ndarjen e makinave, transporti mund të organizohet në mënyrë më racionale dhe më efiçiente përsa i përket energjisë. Për më tepër, ndarja e makinave/biçikletave ndihmon në rekuperimin e hapësirave rrugore në qendrat e qytetit për funksione sociale dhe ekologjike duke reduktuar kërkesat për parkim – duke i bërë kështu qytetet më atraktive.

Sipas ekspertëve:

Mjetet elektrike mund të mbulojnë 100 kilometra në qytet për vetëm 90 cent kundrejt makinave më ekonomike dhe me gaz të cilat do të kërkonin 3 deri 3.50 euro për të njëjtën distancë.

Output-i bazë i projektit është blerja e paisjeve (makinave dhe biçikletave elektrike) dhe instalimi i Stacioneve të Karikimit të Makinave dhe Ndarjes së Biçikletave duke mbuluar shërbimit e sigurimit, kostos së elektricitetit, shërbimit, etj. Kombinuar me aplikimin e duhur.  

Objektivi i Përgjithshëm:

Përcaktimi dhe zbatimi i modelit të sistemit të lëvizjes së përzier (MBS) që integron në mënyrë efiçiente, realiste dhe të zgjatur në kohë zgjidhjet e zgjuara dhe të gjelbërta të transportit si dhe ndryshon sjelljet e turistëve drejt transportit dhe zgjidhjeve të udhëtimit.

Objektivat specifike:

  • Sistemi ndërkufitar i lëvizjes së përzier ka si qëllim ndryshimin e sjelljeve të qytetarëve dhe turistëve përsa i përket transportit dhe zgjidhjeve të udhëtimit.
  • Promovimi i rritjes së njohurive dhe aftësive së bashku me shpërndarjen e teknologjive inovative për shërbimet dhe zgjidhjet e lëvizshmërisë së gjelbërt/alternative, ngritjen e aktiviteteve strukturore për studimin e infrastrukturave multimodale dhe të integruara.

Aktivitetet kryesore :

WP 1              Menaxhimi i projektit;

WP 2              Aplikacioni  i Lëvizjes së Integruar # Dynamob

WP 3              Plani i Veprimit për Lëvizjen e Integruar

WP 4              Rrugët  #Dynamob 2.0

WP 5              Investime  #Dynamob 2.0

WP 6              Komunikimi

Rezultatet kryesore:

a) zgjerimi i rrjetit rajonal të lëvizjes së zgjuar dhe të gjelbërt me pjesëmarrjen e administratave lokale në zhvillimin e planit ndërkufitar të integruar të veprimit CBC #DynaMob 0, me një zgjerim të rrjetit të aktorëve ndërkufitar;

b) ngritja e rrjetit ndërkufitar mes bashkive dhe administratës publike për rishikimin e politikave me pjesëmarrjen e vëzhguesve të aktorëve të tjerë dhe përfaqësuesit e administratës jashtë zonave të pranueshme;

c) rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve për lëvizjen e zgjuar dhe të gjelbërt. Të paktën 600 njerëz nga secila bashki do të kontaktohen dhe përfshihen në aktivitete të ndryshme.

d) ekspertizë e përmirësuar mes administratorit publik dhe përfaqësuesve të shoqërisë mbi lëvizjen e qëndrueshme dhe të gjelbërt.

Outputet kryesore:

  • Plani i integruar i veprimit #DynaMob 2.0 për përmirësimin e pikave të furnizimit me elektricitet, distributorët ekologjik dhe ndarje të biçikletave.
  • Rrjeti ndërkufitar mes bashkive, administratës publike dhe aktorëve për rishikim të politikave.
  • Veprimet në terren dhe nisja e veprimit për komunikim dhe promovim të lëvizjes së zgjuar dhe të gjelbërt.
  • Aplikimi i lëvizjes së zgjuar për monitorim të pikut të trafikut, impaktit të lëvijzes dhe për ndonjë informacion tjetër të nevojshëm për udhëtimin.
  • Workshop dhe seminare për lëvizjën e qëndrueshme dhe të gjelbërt.

Projekti mbështetet nga Programi interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi dhe financohet nga fondi IPA II.

Share this post