Rezultatet e pyetësorit mbi tematikat e Liveshow.

Si rezultat i përgjigjeve të pyetesorit që kemi publikuar  FB è https://business.facebook.com/ccitirana/posts/2858979574154573?__tn__=-UC-R CCI.AL è https://www.cci.al/pyetesori-projekti-inerrant-tematikat-e-liveshow/  dhe në bazë të votave te renditur si temat më me interes për komunitetin e biznesit janë:  ICT; Bio-Economia; Sektori Detar; Këto do të jenë 3 tematikat që do të tajtohen gjatë zhvillimit të Liveshow-t Shqiptar në muajin Mars 2020. 

Pyetësori: Projekti INERRAnT/Tematikat e Liveshow

Të gjithë bizneset janë të ftuar të plotësojnë pyetësorin deri më datë 16 dhjetor 2019. Pyetësori është hartuar në kuadër të projektit Inerrant. Klikoni linkun në vijim për të hapur pyetësorin ==> Pyetësori Projekti INERRAnT financohet nga Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme 2014-2020 me fondet e Bashkimit Evropian.