Interreg Ipa CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi

BRE

Ky projekt është bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, sipas Instrumentit të Asistencës së vendeve para-Aderimit (IPA II) Prioriteti i programit Forcimi i bashkëpunimit dhe konkurencës së bizneseve të vogla e të mesme mes shteteve. Objektivi specifik i programit   Shtimi dhe përforcimi i kushteve...

Thirrje interesi projekti BRE

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme ne ndihme te realizimit te projektit per realizimin e projektit “BRE” - (code.no. 230) financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020". Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy – Albania - Montenegro 2014-2020 “BRE”...