BRE si një mundësi për analizën e të dhënave

BRE si një mundësi për analizën e të dhënave

BRE si një mundësi për analizën e të dhënave

DhTIT mori pjesë në seminarin me temë “BRE si një mundësi për analizën e të dhënave: strategjitë, mjetet dhe modalitetet operacionale për analizën e ndërmarrjeve”i organizuar nga Dhoma Ekonomike e Malit të Zi

Dhoma e Tregtisë e Malit të Zi organizoi në datë 28 shkurt 2023 seminarin me temë “BRE si një mundësi për analizën e të dhënave: strategjitë, mjetet dhe modalitetet operacionale për analizën e ndërmarrjeve”.

Ky është një event i zhvilluar në kuadër të aktiviteteve të kapitalizimit të projektit BRE (Business Registry Empowerment), i cili bashkëfinancohet nëpërmjet Interreg IPA CBC Itali-Shqipëri-Mali i Zi 2014-2020.

Dhoma e Tregtise dhe Industrisë Tiranë në cilësinë e partnerit udhëheqës prezantoi rezultatet e këtij projekti dhe pritshmëritë që ky konsorciom ka për qëndrueshmërinë e këtij projekti.

Me zbatimin e projektit BRE, u arrit qëllimi i tij kryesor, që është formimi i regjistrit të parë transnacional të biznesit, i krijuar midis tre vendeve, bazuar në modelin italian.

Zbatimi i këtij projekti është jashtëzakonisht domethënës për zhvillimin e mëtejshëm të mjedisit të biznesit në Mal të Zi dhe lidhjen e tij me tregun ndërkombëtar, pasi një nga rezultatet kryesore të tij është një platformë partneriteti me një bazë të dhënash të kompanive nga Italia, Shqipëria dhe Mali i Zi.

Me qëllim të përmirësimit të ndërkombëtarizimit të kompanive, në fazën përfundimtare të zbatimit të projektit janë krijuar infopoints, përmes të cilave përfaqësuesit e kompanive të interesuara patën mundësinë të marrin mbështetje mentore dhe të punojnë në zhvillimin e aftësive moderne në fushën e shitjeve, marketing dhe akses në tregjet e huaja që janë në përputhje me nevojat e ekonomisë.

Share this post