BRE, organizohet në Tiranë takimi i tretë i partnereve

Oficeri Administrativ për Koordinimin dhe Drejtimin e Projekteve

BRE, organizohet në Tiranë takimi i tretë i partnereve

Takimi i trete i komunitetit drejtues të projektit BRE, u organizua në Tiranë, në datat 11-12 Shtator 2019.

Në ditën e parë të takimit në të cilin ishin pjesëmarrës vetëm partnerët e këtij projekti, u diskutua lidhur me performancën e secilit partner në lidhje me fazën në të cilën ndodhet deri tani ky projekt. Gjatë takimit gjithashtu u bë dhe prezantimi i draftit të platformës BRE, i cili është edhe qëllimi përfundimtar i këtij projekti.

Në ditën e dytë të këtij takimi, pjesëmarrës ishin përfaqësues nga politika dhe institucione të arsimit të lartë.

Ministri për Mbrojtjen e Sipërmarrjes z. Eduard Shalsi, përshëndeti qëllimin e projektit BRE për të zhvilluar një regjistër biznesi që do të ndihmonte në krijimin dhe forcimin e marrëdhënieve midis bizneseve në rajon dhe t’u ofrojë atyre mundësinë për të zgjeruar tregun e tyre në vendet partnere të projektit.

Zëvendësministri i Financave dhe Ekonomisë, z. Elton Haxhi shprehu entuziazëm për qëllimin e projektit BRE për forcimin e regjistrit të biznesit në rajon, duke deklaruar se kjo iniciativë do të kontribuojë në rritjen e konkurrencës.

Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, z. Nikolin Jaka u shpreh se ky institucion i cili mban edhe statusin e Lead Partner në këtë projekt, duke përgëzuar të gjithë grupin e punës së projektit BRE për punën e realizuar deri në këto momente bëri të qartë dhe një herrë qëllimin e këtij projekti i cili është përmirësimi i kushteve kornizë për    zhvillimin e tregut ndërkufitar të SME-ve, nëpërmjet krijimit të një Platforme elektronike Transnacionale, të lidhur me 3 qendrat kombëtare të regjistrimit të biznesit, në mënyrë që të favorizojë bashkëpunimi midis kompanive. Nëpërmjet krijimit të kësaj platforme të re BRE, SME-ve të këtyre tre vendeve partnere në këtë projekt si: Italia, Shqipëria dhe Mali i Zi, do ju mundësohet dhe lehtësohet bashkëpunimi i tyre në biznes, të rrisin ndërkombëtarizimin e tyre, me mundësinë për të hyrë në tregjet respektive. Një vëmendje të veçantë z. Jaka gjeti rastin të theksojë se është shumë e nevojshme që të sigurohen fonde dhe mjetet monetare për të mbështetur aktivitetet e gjithë projekteve, duke qenë se skemat e projekteve të BE-s, disbursimi i tyre bëhet pasi është raportuar dhe shpenzuar nga vetë fondet e DHTIT.

Në kushtet kur ne ndjehemi në vështirësi financiare,  mendoj se qeveria dhe sistemi bankar duhet të krijojë lehtësira në sigurimin e fondeve, me interesa zero ose sa më të ulëta, me qëllim për të realizuar në kohë aktivitetet në kuadër të projekteve.

Duke siguruar se DHTIT, i ka kapacitetet dhe burimet njerëzore dhe duke bashkëpunuar edhe me universitetet, mbetet e hapur dhe bashkëpunuese në ndërmarrjen e shumë projekteve që i shërbejnë fuqizimit të konkurrueshmërise së SME-ve.

Share this post