Takimi i Dytë i Komitetit Drejtues: Diskutimi dhe Miratimi i Dokumenteve të Brendshme. Projekti USIA

CCIT mori pjesë në takimin e dytë të Komitetit Drejtues/PSC i cili u organizua në Platformën Zoom nga (Qendra Mesdhetare – Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë (UMSH) si udhëheqës i projektit dhe SCiDEV dhe me pjesëmarrjen e 11 anëtarëve të tjerë partnerë të këtij projekti. Tema kryesore e këtij takimi ishte Diskutimi dhe Miratimi i Dokumenteve…

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet kompanisë Kroate HUKI dhe asaj Shqiptare LDA

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë në kuadër të projektit EEN ofron tashmë shërbime falas ndaj biznesit për një portofol/gamë të caktuar shërbimesh, që konsiderohen shërbime bazë. Këto shërbime përfshijnë të gjithë sektorët ekonomikë, sidomos ata që kërkojnë tregje ndërkombëtare për tu rritur dhe konsoliduar. Portofoli i shërbimeve përfshin dhënien e informacionit për biznesin, si…

Crros-Regional B2B & Matchmaking Event

Crros-Regional B2B & Matchmaking Event 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢𝐧𝐚/ 22-23 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐏𝐡𝐲𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 Dhoma e Tregtise dhe Industrisë Tiranë) në cilësinë e bashkëorganizatorit, ju fton të bëheni pjesë e eventit 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢𝐧𝐚𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝟒𝐈𝐂𝐓𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐲, datë 22-23 Prill, Prishtinë. Ky event synon të mbledh bashkë sipërmarrje të sektorit ICT nga vendet e Ballkanit Perëndimor si Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia duke ofruar…

Business Opportunities from Israel

Business Opportunities From Israel  February 2021 Greetings from the Federation of Israeli Chambers of Commerce! As part of our efforts to promote business matchmaking for Israeli companies, we give you this monthly edition of our members’ business offers. All are looking for new business partners, distributors, representation or suppliers. Companies who find these offers relevant…

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme “Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për Komunikim, publikimin e materialeve, shpërndarje, përkthime dhe evente publicitare” pjesë e projektit FUTURE 4.0 Code 294, financuar nga “Programin Interreg V-B Adriatiko-Jonian (ADRION) 2014-2020”

Lenda: Thirrje Interesi per Ekspertizen e jashtme “Ekspertizë dhe shërbime të jashtme për Komunikim, publikimin e materialeve, shpërndarje, përkthime dhe evente publicitare” pjesë e projektit FUTURE 4.0 Code 294,  financuar nga “Programin Interreg V-B Adriatiko-Jonian (ADRION) 2014-2020”   Referenca e Projektit:  ADRION, “ADRIATIC-IONIAN PROGRAMME INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020″ – “FUTURE 4.0” /code. 294/ Order Prot.…

SNK & SKK

Lektore: Bora MOÇKA Data: 19-20 Shkurt Orari: 09:00-14:00 OBJEKTIVI: Prezantim i pergjithshem i Kuadrit Konceptual te SNK/SKK qe parashtron konceptet që janë në themel të përgatitjes dhe të paraqitjes së pasqyrave financiare për përdoruesit e jashtëm. Eshte e rendesishme te kuptohet qe Kuadri Konceptual nuk është një SNRF dhe kështu nuk përkufizon standarde për ndonjë…

DOGANA & AKCIZA 360°

LEKTORË: FLUTURA SHEHI DHE BESAR GAZIDEDE DATA: 12-13 SHKURT ORARI: 10:00-14:00 OBJEKTIVI: Ky trainim ka si qëllim dhënien e një panorame të përgjithshme lidhur me legjislacinonin, ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­procedurën dhe praktikën në fushat doganore dhe të akcizës në Shqipëri, si dhe trajtimin e çështjeve specifike me interes të përgjithshëm për aktorë të ndryshëm të përfshirë në zinxhirin…

LIDERSHIPI NE SIPERMARRJE

Lektore: Prof. Asoc. Dr Nevila Xhindi Data: 22 Shkurt Orari: 09:00- 17:00 OBJEKTIVI: 1. Veteidentifikimi i individit  si qenie akive ne procesin e vendimarrjes. 2. Aftesimi i ndergjegjies qytetare kundrejt aktualitetit te kontekstit politik e social.  3. Aftesimi per te gjeneruar produktin me te mire te mundshem nedermjet alternativave te ndodhjes. 4. Ngritja e motivimit…