Analiza Financiare

Analiza Financiare

Analiza Financiare

Lektore: PhD. Vjllca Karapici

20-21 Nentor

Orari:09:30-15:30

 

Objektivet e ketij trainimi:

  • Dhenia e njohurive baze ne fushen e analizes se pasqyrave financiare.
  • Aftesimi i te trainuarve per te kuptuar si teknikat e analizes se pasqyrave financiare dhe dhenien e ekspertizes per t’i vene ne zbatim keto teknika.
  • Aftesimi i tyre per te perceptuar mundesite e biznesit dhe per t’ia sugjeruar ato drejtimit te njesise ekonomike apo perdoruesve te ndryshem te informacionit mbi keto njesi.

 

Ky trainim ka per qellim tu mesoje:

  • Qellimi i ketij trainimi është te jape konceptet themelore mbi analizen e pasqyrave financiare, te jape njohuritë bazë në fushën e teorisë si dhe te zgjidhjeve praktike për nevojat e biznesit ne fushen e analizës së pasqyrave financiare. Analiza e pasqyrave financiare luan një rol të rëndësishëm për të gjithe siguruesit dhe përdoruesit e informacionit. Qëllimi i trainimit është pajisja me aftësitë e nevojshme për analizë, per te sugjeruar drejtuesve te njesive ekonomike dhe jo vetem, për të konkuruar në botën e biznesit; të aftësojë ne përdorimin dhe interpretimin e   pasqyrave kryesore financiare; të njohin blloqet kryesore të analizës së pasqyrave financiare si: likuiditetin afat-shkurtër; fluksin e parave dhe parashikimin e tij; strukturën e kapitalit dhe aftësinë paguese; kthimin në kapitalin e investuar; qarkullimin e aktiveve dhe performancën operative, përfitueshmerinë e njesisë ekonomike si dhe te jene te afte te vleresojne njesine ekonomike.

 

Rezultatet e priteshme:

Nepermjet zhvillimit te ketij trainimi synohet te realizohet:

  • Konsolidimi i njohurive te marra mbi analizen e pasqyrave financiare.
  • Dhenia e njohurive me te thelluara mbi ceshtje specifike te analizes se pasqyrave financiare si te kuptuarit e gjendjes financiare te njesise duke studiuar strukturen e kapitalit te njesise ekonomike dhe treguesit e kthimit ne kapital te saj.
  • Ndergjegjesimi per rendesine e te lexuarit te kujdesshem te pasqyrave financiare aktuale dhe perspektive, ne menyre qe te jene te afte te bejne vleresimin e shoqerise.
  • Synohet te kuptohen vecorite e Analizes se Pasqyrave Financiare ne shoqeri te ndryshme si: ndertim, sherbime, industriale, financiare, publike etj.

 

Share this post