ADDUPT

ADDUPT

Emri i projektit: Adresimi i mospërputhjes së aftësive në sektorin e gjelbër përmes Përmirësimit të aftësive Digjitale të Arsimit & Formimit Profesional

Partnerët:

 • Qendra e Lartë e Trajnimit EUROPA-SUR SA (Spanjë)
 • Qendra Shqiptare për Kujdesin dhe Trajnimin Arsimor (ACT Center). (Shqipëri)
 • Qendra për Zhvillim Ekonomik, Teknologjik dhe Mjedisor – CETEOR Sarajevë (Bosnje & Herecegovinë)
 • Shoqata e Shtëpive të Gjelbërta (Mali i Zi)
 • Organizata Edukative EuroTraining, (Greqi)
 • CESIE Palermo (Itali)
 • Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë (Shqipëri)
 • Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Rajoni Banja Luka (Bosnje & Herecegovinë)
 • CSI Qendra për Inovacion Social, Nikosia (Qipro)

Rëndësia e projektit

Modernizimi i sektorit te AFP-së dhe komponentin e tij shumëdimensional, duke u fokusuar në ndërtimin e sistemeve të kualifikimit, përmirësimin e cilësisë së proceseve mësimore dhe më e rëndësishmja duke siguruar zhvillimin e vazhdueshëm profesional të mësuesve dhe trajnimeve të AFP-së duke u përafruar shembujve më të mire europianë.

Objektivat specifike:

 • Përforcimi i lidhjes midis ofrimit të AFP-së në vendet e treta të përfshira që nuk janë të lidhura me Programin dhe sektorit të gjelbër të tregjeve të tyre të punës.
 • Zhvillimi i një Mekanizmi afatgjatë, operacional për Diagnostifikimin e Nevojave të Biznesit në Sektorin e Gjelbër (Mekanizmi) për të lehtësuar diagnostikimin në kohë, të synuar dhe gjithëpërfshirës të nevojave dhe kërkesave të sektorit të gjelbër në drejtim të specializimeve, aftësive dhe njohurive
 • Pasqyrimi i një analizë të plotë mbi situatën aktuale të sektorit të gjelbër në vendet e treta që nuk janë të lidhura me Programin e përfshirë në Projekt
 • Te Mbështesi ekspozimin e trajnerëve dhe stafit të WB-VET ndaj qasjeve që krijojnë lidhje fleksibël dhe ndërvepruese midis AFP-së dhe tregut të punës (treguesit: zhvillimi i ICBF-VET duke përfshirë sa vijon: – Ndërlidhja e ofrimit të AFP-së dhe sektori i biznesit të gjelbër
 • Prezantimi dhe familjarizimi WB-VET me konceptin e mikro mësimit dixhital
 • Te ofroje udhëzime konkrete dhe asistencë të individualizuar për WB-VET që dëshirojnë të kalojnë drejt tranzicionit të dyfishtë
 • Ndërtimin e kapaciteteve të instituteve WB-VET për të përfshirë nevojat e tregut të gjelbër të punës në ofrimin e tyre të trajnimit
 • Të përmirësojë aftësitë dhe njohuritë e trajnerëve dhe stafit të WB-VET në zhvillimin e burimeve dixhitale të mikro mësimit për të modernizuar ofrimin e AFP-së në temat e lidhura me gjelbërimin.
 • Rriten e potencialit të punësimit të nxënësve të WB-VET përmes kapacitetit të përmirësuar të WB AFP për të ofruar kurse të AFP-së dhe burime mësimore që korrespondojnë me kërkesat e sektorit të gjelbër.

Projekti mbështetet nga Programi Erasmus Plus, ERASMUS-EDU-2022-CB-VET

Koordinatore projekti:

Aris Tasho

Email: aris_tasho@cci.al

 

 

Share this post