Future 4.0 Plus “Kick-Off Meeting” 08.02.2022

Në kuadër të programit INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION, partnerët e projektit ‘’ FUTURE 4.0 PLUS’’ (ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa PLUS), zhvilluan në datën 08.02.2022 Kick-off Meeting. Ky projekt është vazhdimësi e projektit @Future 4.0 I cili pati një impakt të gjerë në opinionin publik mbi risitië…