Publikimi përfundimtar Interreg – Adrion projekti FUTURE 4.0

Ky dokument është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e dokumentit është përgjegjësi e vetme e autorit dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se pasqyron pozicionin e autoriteteve të programit të Bashkimit Evropian dhe / ose ADRION. Hyrje Ky dokument është versioni i përmbledhur i botimit përfundimtar të projektit Interreg –…