“Vlerësim i impaktit të pandemisë COVID-19 mbi Biznesin në Shqipëri”

I nderuar Sipërmarrës, Situata aktuale e emergjencës shkaktuar nga Covid-19, ka patur ndikim të paprecedentë në ekonominë e vendit, vecanërisht në aktivitetin e biznesit. Në përgjigje të situatës dhe me synim, evidentimin urgjent dhe sa më gjithëpërfshirës të problematikave më madhore të biznesit, Sekretariati i Këshillit të Investimeve ju fton të merrni pjesë në anketën:…

SEKRETARIATI I CEFTA ne situaten e COVID 19

Përhapja e COVID-19 kërkon një qasje të koordinuar dhe proaktive të të gjithë palëve të interesuara për të lehtësuar implikimet tregtare në CEFTA. Sekretariati i CEFTA do të hartojë dhe shpërndajë rregullisht informacione rreth masave tregtare të vendosura në lidhje me COVID-19 dhe informacione të tjera të rëndësishme, në mënyrë që të mbështesin rajonin e…

Udhëzimenga Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH)

Konsideratat operacionale për menaxhimin e COVID-19 në sektorin e akomodimit Hotelet dhe institucionet e akomodimit të turizmit janë vende ku mysafirët qëndrojnë përkohësisht në bashkëjetesë të ngushtë dhe ku ekziston një shkallë e lartë e ndërveprimit midis mysafirëve dhe punëtorëve, gjë që kërkon vëmendje specifike në kontekstin e COVID-19. Dokumenti ofron udhëzime për institucionet e…