KODI I PUNËS

Data: 18-19 Mars 2020 Orari : 16:00 – 20:00 OBJEKTIVAT DHE QËLLIMI I TRAJNIMIT Pjesëmarrësit të jenë të aftë që në përfundim të trajnimit të kuptojnë dhe perdorin ne punen e tyre: Ndërtimin e legjislacionit të punës, pjeset perberese te tij, te drejtat dhe detyrimet e paleve ne nje marredhenie pune, sanksionet ligjore te parashikuara…