Projekti Balkanet

Stafi DHTIT i projektit BALKANET përbërë nga znj. Viola Xhindi – Drejtore e Departamentit të Projekteve, z. Arbi Hoxha – Koordinator i Projektit BALKANET dhe znj. Elida Boshnjaku – Staf Teknik i Projektit mori pjesë në Eventet 3 Ditore në kuadër të AGRA 2020 dhe aktiviteteve si vizitë studimore dhe takime B2B organizuar nga DHTI Vratsa, që u zhvilluan në Plovdiv, Bullgari,  gjatë datave 19-21 Shkurt 2020. Në ditën e parë të…

Njoftim per anetaresine

N J O F T I M Të nderuar anëtarë të DHTIT, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë -Tiranë, antarët e saj, që perfaqësojnë kryesisht sektorët e industrisë përpunuese, turizmit, ndërtimit,etj, kanë ngritur një problem mjaft të rendësishëm lidhur me pasojat që sjell liberalizimi i tregut të furnizimit me energji elektrike. OSHEE është  enti publik, që…

Kalendari i trajnimeve per vitin 2020

Ftesë për pjesëmarrje I nderuar sipërmarrës, Burimet e kualifikuar njerëzore janë garant për një kompani të suksesshme. Këtë motiv dhe kërkesë e kemi patur të hershme dhe si një nevojë të vazhdueshme. Për këtë qëllim që në vitin 2009 pranë Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë u themelua Departamenti i Trajnimeve me qëllim që të…

“Vlerësim i impaktit të pandemisë COVID-19 mbi Biznesin në Shqipëri”

I nderuar Sipërmarrës, Situata aktuale e emergjencës shkaktuar nga Covid-19, ka patur ndikim të paprecedentë në ekonominë e vendit, vecanërisht në aktivitetin e biznesit. Në përgjigje të situatës dhe me synim, evidentimin urgjent dhe sa më gjithëpërfshirës të problematikave më madhore të biznesit, Sekretariati i Këshillit të Investimeve ju fton të merrni pjesë në anketën:…

SEKRETARIATI I CEFTA ne situaten e COVID 19

Përhapja e COVID-19 kërkon një qasje të koordinuar dhe proaktive të të gjithë palëve të interesuara për të lehtësuar implikimet tregtare në CEFTA. Sekretariati i CEFTA do të hartojë dhe shpërndajë rregullisht informacione rreth masave tregtare të vendosura në lidhje me COVID-19 dhe informacione të tjera të rëndësishme, në mënyrë që të mbështesin rajonin e…

Udhëzimenga Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH)

Konsideratat operacionale për menaxhimin e COVID-19 në sektorin e akomodimit Hotelet dhe institucionet e akomodimit të turizmit janë vende ku mysafirët qëndrojnë përkohësisht në bashkëjetesë të ngushtë dhe ku ekziston një shkallë e lartë e ndërveprimit midis mysafirëve dhe punëtorëve, gjë që kërkon vëmendje specifike në kontekstin e COVID-19. Dokumenti ofron udhëzime për institucionet e…

Njoftim për shtyp: Takimi i 4-të i Projektit FUTURE 4.0 dhe Komitetit Drejtues në Tiranë, Shqipëri

Në datat 21-22 Janar 2020, u organizua në ambjentet e Hotel Tirana International në Tiranë Takimi i 4-të i Projektit FUTURE 4.0 dhe Komitetit Drejtues për edukimin mbi prodhimin dhe modelin e qeverisjes së trainimit për industrinë 4.0 në zonën Adriatik-Jon. Takimi i projektit u bashkë-organizua nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës dhe…

Analiza financiare në biznes

Datat: 4-5 Mars 2020 Ora: 09:30-13:30 Objektivat e ketij trajnimi: 1. Dhenia e njohurive baze ne fushen e analizes se pasqyrave financiare. 2. Aftesimi i te trainuarve per te kuptuar si teknikat e analizes se pasqyrave financiare dhe dhenien e ekspertizes per t’i vene ne zbatim keto teknika. 3. Aftesimi i tyre per te perceptuar mundesite e…