Monthly Archives - February 2020

Projekti Balkanet

Stafi DHTIT i projektit BALKANET përbërë nga znj. Viola Xhindi – Drejtore e Departamentit të Projekteve, z. Arbi Hoxha - Koordinator i Projektit BALKANET dhe znj. Elida Boshnjaku - Staf Teknik i Projektit mori pjesë në Eventet 3 Ditore në kuadër të AGRA 2020 dhe aktiviteteve si vizitë studimore dhe takime B2B organizuar...

Njoftim per anetaresine

N J O F T I M Të nderuar anëtarë të DHTIT, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë -Tiranë, antarët e saj, që perfaqësojnë kryesisht sektorët e industrisë përpunuese, turizmit, ndërtimit,etj, kanë ngritur një problem mjaft të rendësishëm lidhur me pasojat që sjell liberalizimi i tregut...

Kalendari i trajnimeve per vitin 2020

Ftesë për pjesëmarrje I nderuar sipërmarrës, Burimet e kualifikuar njerëzore janë garant për një kompani të suksesshme. Këtë motiv dhe kërkesë e kemi patur të hershme dhe si një nevojë të vazhdueshme. Për këtë qëllim që në vitin 2009 pranë Dhomës...

SEKRETARIATI I CEFTA ne situaten e COVID 19

Përhapja e COVID-19 kërkon një qasje të koordinuar dhe proaktive të të gjithë palëve të interesuara për të lehtësuar implikimet tregtare në CEFTA. Sekretariati i CEFTA do të hartojë dhe shpërndajë rregullisht informacione rreth masave tregtare të vendosura në lidhje me COVID-19 dhe informacione...

Udhëzimenga Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH)

Konsideratat operacionale për menaxhimin e COVID-19 në sektorin e akomodimit Hotelet dhe institucionet e akomodimit të turizmit janë vende ku mysafirët qëndrojnë përkohësisht në bashkëjetesë të ngushtë dhe ku ekziston një shkallë e lartë e ndërveprimit midis mysafirëve dhe punëtorëve, gjë që kërkon vëmendje...

Analiza financiare në biznes

Datat: 4-5 Mars 2020 Ora: 09:30-13:30 Objektivat e ketij trajnimi: 1. Dhenia e njohurive baze ne fushen e analizes se pasqyrave financiare. 2. Aftesimi i te trainuarve per te kuptuar si teknikat e analizes se pasqyrave financiare dhe dhenien e ekspertizes per...