Objektivat e DHTIT për Vitin 2020

Vlerat e realizimit të këtyre objektivave bazohen në :                              Integritet, Profesionalizëm dhe Transparencë 1.    Ndërmarrja e aksioneve konkrete që mbështesin nxitjen e një ekonomie konkurruese ne tregun rajonal. Prioritetet: Ø  Ndermarrja e aksioneve qe promovojne zhvillimin e një biznesi konkurrues dhe të gjelbër. Ø  Promovimi i bizneseve që janë të angazhuar në veprimtari prodhuese  dhe qe respektojne normat…